RÅ 1996 not 116

Fråga om prövningstillstånd i mål om återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse med 34 km/tim

Not 116. Överklagande av Tomas J. av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om återkallelse av körkort. -Länsstyrelsen i Örebro län (1994-10-31) återkallade Tomas J:s körkort med stöd av 16 § 4 och 21 § körkortslagen med en spärrtid om två månader och med följande motivering: Av utredningen i ärendet framgår att Ni den 15 oktober 1994 har gjort Er skyldig till hastighetsöverträdelse. Vid tillfället framförde Ni personbil med en hastighet av 124 km/tim på E 18 vid Sandbäcken, Karlskoga kommun, trots att den högsta tillåtna hastigheten var 90 km/tim. - I yttrande till länsstyrelsen får Ni anses medge återkallelse men yrka på kortast möjliga spärrtid och anför bl.a. följande. Ni arbetar som personalchef och använder bilen i tjänsten nästan varje dag. Av intyg styrks att Ni dagligen måste förflytta Er mellan Storfors, Bjurtjärn och Lungsund för planerade förhandlingar/träffar/möten. Då allmänna kommunikationsmedel saknas kommer körningar att ordnas under den tid körkortet återkallas. - Ni har genom att överskrida gällande hastighetsbestämmelse brutit mot en från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel vid förande av motordrivet fordon. Överträdelsen kan inte anses som ringa. Det finns därför grund för återkallelse av körkortet enligt 16 § 4 körkortslagen. Enligt 22 § samma lag skall körkortshavaren meddelas varning i stället om detta av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Av uttalanden i förarbetena till körkortslagen framgår emellertid att om den tillåtna hastigheten överskridits avsevärt, dvs. med mer än 30 km/tim, skall återkallelse i regel ske (prop 1985/86:115). - Ni har överskridit den tillåtna hastigheten med 34 km/tim. Vad Ni anför i ärendet kan inte anses utgöra sådana särskilda skäl att körkortsåterkallelse skall underlåtas. Körkortet skall således återkallas och en spärrtid enligt 21 § körkortslagen bestämmas. Spärrtiden bör i detta fall bestämmas till två månader, räknat från den 15 oktober 1994 då Ni delgavs polismyndighetens beslut om omhändertagande av körkortet. - Beslutet gäller omedelbart. - I överklagande till länsrätten yrkade Tomas J. att spärrtiden skulle bestämmas till en månad. Till stöd för sin talan anförde Tomas J. bland annat följande. Trots hastighetsöverträdelsen, som skedde av misstag och av ouppmärksamhet, ansåg han inte att hans sätt att framföra fordonet medförde någon större fara för vare sig honom själv och hans passagerare eller andra trafikanter. Hastighetsöverträdelsen uppmättes på det i särklass bästa och säkraste vägavsnittet mellan Örebro och Karlskoga, där vägen utgörs av en raksträcka av "110-kvalitet" och övrig trafik saknades. Det fanns ingen åretruntbebyggelse på platsen och inte heller några vägkorsningar, förutom av- och påfart till Sandbäckens rastplats. Vägbanan var vid tillfället torr och fin och kantad av viltstängsel. Han hade innehaft körkort i 32 år och han hade inte gjort sig skyldig till någon annan trafikförseelse tidigare. Hans körsätt var förutseende. Han var sin arbetsgivares huvudansvarige förhandlare i en pågående omorganisation och han hade därför stort behov av körkortet i tjänsten. Sedan hans körkort återkallades var han tvungen att dagligen beordra underställd personal att skjutsa honom. Även resorna till och från arbetet var ordentligt problematiska liksom den sociala sidan. Tomas J:s behov av körkort i tjänsten intygades av hans arbetsgivare. - Länsstyrelsen i Örebro län avstyrkte bifall till överklagandet. - Länsrätten i Örebro län (1994-12-01, ordförande Hasselgren): Enligt 16 § 4 körkortslagen skall ett körkort återkallas om körkortshavaren vid förandet av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. - Länsrätten finner i likhet med länsstyrelsen att hastighetsöverträdelsen med 34 km/tim inte kan anses som en ringa överträdelse och att den därmed utgör grund för körkortsingripande enligt 16 § 4 körkortslagen. Tomas J:s körkort skall därför återkallas. Länsrätten beaktar vid spärrtidens bestämmande omständigheterna vid körningen, att Tomas J. har ett relativt långt prickfritt körkortsinnehav samt att han har visst behov av sitt körkort. Länsrätten fastställer därför den av länsstyrelsen bestämda spärrtiden om två månader. - Körkortet återkallas. - Länsrätten fastställer länsstyrelsens beslut. - Tomas J. överklagade länsrättens dom till kammarrätten. Kammarrätten i Jönköping (1994-12-22, Elmin, Piven) meddelade inte prövningstillstånd. - Hos Regeringsrätten yrkade Tomas J. att återkallelsen av hans körkort skulle upphävas, alternativt att varning skulle meddelas honom. Som huvudsaklig grund härför åberopade han att körkortsåterkallelse numera inte var obligatorisk vid hastighetsöverträdelser på mer än 30 km i timmen och att underinstanserna underlåtit att i hans fall göra en nyanserad bedömning i frågan om körkortsingripande. - Länsstyrelsen hemställde om avslag på överklagandet. - Regeringsrätten (1996-05-28, Brink, Tottie, Palm, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt den lydelse körkortslagen (1977:477) hade under tiden den 1 juli 1986 - den 30 juni 1993 (SFS 1986:373 och 1990:151) gällde vid körkortsingripande på grund av avsevärda hastighetsöverträdelser att varning kunde meddelas i stället för återkallelse bara om det förelåg "synnerliga" skäl och inte, som enligt huvudregeln, redan om varning av "särskilda" skäl kunde anses vara en tillräcklig åtgärd. Som exempel på överträdelser av den art att skärpta förutsättningar för meddelande av varning skulle iakttas nämnde departementschefen i prop. 1985/86:115 (s. 9) bl.a. att föraren överskridit den högsta tillåtna hastigheten med mer än 30 km/tim. - När de nu angivna reglerna med verkan från och med den 1 juli 1993 (SFS 1993:820) ändrades tillbaka till den äldre lydelsen - enligt vilken huvudregeln om "särskilda" skäl för meddelande av varning gällde även vid avsevärda hastighetsöverträdelser - var syftet med ändringen att betona vikten av att domstolarna beaktar omständigheterna i de särskilda fallen när de skall handlägga mål om körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser. Betydelsen härav hade riksdagens trafikutskott vid flera tillfällen framhållit i anledning av motioner mot en alltför onyanserad användning av återkallelseinstitutet vid hastighetsöverträdelser. Däremot var inte avsikten att få till stånd någon ändring av den i praxis fastlagda huvudprincipen att den som kört mer än 30 km/tim för fort åsidosatt gällande regler på ett sådant sätt att återkallelse skall komma i fråga (prop. 1992/93:189 s. 3 ff och TU 37 s. 3 f). - Den hastighetsöverträdelse - 34 km/tim över den tillåtna hastigheten - för vilken Tomas J. fått sitt körkort återkallat med en spärrtid om två månader begicks den 15 oktober 1994 och alltså sedan de nya reglerna blivit tillämpliga. Länsstyrelsen har emellertid med hänvisning till uttalandena i prop. 1985/86:115 funnit att återkallelse skall ske och länsrätten har därefter fastställt länsstyrelsens beslut i denna del utan att överhuvudtaget beröra omständigheterna kring överträdelsen eller frågan om varning kunde meddelas. Den till kammarrätten överklagade domen ger därför närmast vid handen att omständigheterna i det enskilda fallet inte blivit så beaktade som körkortslagen förutsätter. Med hänsyn härtill fanns det synnerliga skäl för kammarrätten att pröva överklagandet och meddela tillstånd härtill enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Tomas J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Örebro län dom den 1 december 1994 i mål nr K 1522-94. (fd III 1996-04-18, Noring)

*REGI

*INST