RÅ 1996 not 121

I mål angående återställande av försutten tid i ärende om disciplinansvar (avslag)

Kammarrätten i Stockholm

Not 121. Ansökan av Eva H. och Anders H. om resning i ärende ang. disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, fattade den 25 februari 1994 beslut i ärende angående disciplinansvar. Eva H. och Anders H. överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten har ännu inte avgjort målet. Den 22 juli 1994 inkom till Regeringsrätten en ansökan av Eva H. och Anders H. om återställande av försutten tid för att anmälan om disciplinansvar skulle kunna prövas avseende överläkaren Inga-Märit Berg, leg läkaren Patrik Stolt och kuratorn Lillemor Ekerby. Regeringsrätten avvisade genom beslut den 7 oktober 1994 ansökningen då den i 14 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. föreskrivna tiden för underrättelse om anmälan angående disciplinärt ansvar inte kan återställas enligt 11 kap. 11 § regeringsformen. - Eva H. och Anders H. ansökte om resning i målet angående återställande av försutten tid. Till stöd för sin ansökan anförde de i huvudsak dels att missförstånd beträffande deras huvudyrkande måste ha uppstått dels att de nya sakomständigheter som framgick av inlaga av den 2 oktober 1994 inte var kända för rättens ledamöter när dessa fattade sitt beslut den 7 oktober 1994. -Regeringsrätten (1996-05-30, Wahlgren, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall således inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-05-07, Holmstedt)

*REGI

*INST