RÅ 1996 not 128

Inkomsttaxering, skönstaxering, psykisk och fysisk kris (bifall)

Not 128. Ansökan av Tommy N. om resning avseende inkomsttaxering 1986. - Vid 1986 års taxering åsatte taxeringsnämnden, i avsaknad av självdeklaration, Tommy N. taxeringar efter skön med 304 160 kr, taxerade inkomster. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg enligt 116 c § taxeringslagen (1956:623) med 40 procent av skatten på åsatta taxeringar. I besvär som kom in till Länsrätten i Stockholms län under juni månad 1988 yrkade Tommy N. att bli taxerad enligt en till besvären fogad deklaration, vari beloppen att taxera till statlig och kommunal inkomstskatt beräknats till 181 554 kr resp. 185 598 kr. - Länsrätten avvisade besvären i dom den 3 oktober 1990 eftersom de anförts efter utgången av den ordinarie besvärstiden och skäl inte förelåg att ta upp besvären till prövning i särskild ordning. Sedan Tommy N. överklagat domen i en skrivelse som kom in till länsrätten den 15 februari 1993, avvisade länsrätten genom beslut den 1 april 1993 överklagandet som för sent inkommet. Samtidigt överlämnades överklagandet till Kammarrätten i Stockholm för prövning i särskild ordning. Kammarrätten avvisade Tommy N:s överklagande genom beslut den 15 februari 1994. Beslutet vann laga kraft. - Tommy N. ansökte om resning och yrkade att han skulle bli taxerad enligt den till länsrätten ingivna deklarationen samt att påfört skattetillägg skulle undanröjas. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak att orsaken till att han inte fullgjort sin deklarationsskyldighet och inte heller fullföljt sin talan i tid var att han under den aktuella tiden varit i djup psykisk och fysisk kris till följd av en skilsmässa samt hans moders sjukdom och sedermera bortgång. - Riksskatteverket tillstyrkte att skattetillägget undanröjdes, men avstyrkte att resning beviljades i fråga om taxeringarna. I sak anförde verket att ingiven deklaration med vissa mindre avvikelser borde kunna läggas till grund för taxeringen. -Regeringsrätten (1996-06-03, Brink, Tottie, Palm, von Bahr, Baekkevold): Av handlingarna i målet framgår att Tommy N. taxerats till väsentligt för högt belopp. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl för att pröva saken på nytt. Tommy N:s inkomsttaxering 1986 har inte varit föremål för sakprövning av domstol. Vid sådant förhållande bör taxeringen i första hand prövas av länsrätt. - Med beviljande av resning förordnar Regeringsrätten att Länsrätten i Stockholms län skall pröva Tommy N:s inkomsttaxering 1986 samt påfört skattetillägg. (fd III 1996-04-29, Kovacs)

*REGI

*INST