RÅ 1996 not 129

Inkomsttaxering, skönstaxering, psykisk och fysisk kris (bifall)

Not 129. Ansökan av Tommy N. om resning avseende inkomsttaxering 1987. - Vid 1987 års taxering åsatte taxeringsnämnden, i avsaknad av självdeklaration, Tommy N. taxeringar efter skön med 318 580 kr, taxerade inkomster. Lokala skattemyndigheten påförde honom skattetillägg enligt 116 c § taxeringslagen (1956:623) med 40 procent av skatten på åsatta taxeringar. I besvär som kom in till Länsrätten i Stockholms län under juni månad 1988 yrkade Tommy N. att bli taxerad enligt en till besvären fogad deklaration, vari beloppen att taxera till statlig och kommunal inkomstskatt beräknats till 135 123 kr resp. 139 323 kr. Länsrätten avvisade besvären i dom den 3 oktober 1990, eftersom de anförts efter utgången av februari månad året efter taxeringen och länsskattemyndigheten helt avstyrkt bifall till besvären samt det ej visats skäl för att ta upp besvären till prövning i särskild ordning. Länsrätten nedsatte dock med stöd av 116 d § andra stycket TL påfört skattetillägg till 10 procent av det tillägg som annars skulle ha utgått. Sedan Tommy N. överklagat domen i en skrivelse som kom in till länsrätten den 13 november 1991, avvisade länsrätten genom beslut den 14 november 1991 överklagandet som för sent inkommet. Samtidigt överlämnades överklagandet till Kammarrätten i Stockholm för prövning i särskild ordning. Kammarrätten avvisade Tommy N:s överklagande genom beslut den 15 februari 1994. Beslutet vann laga kraft. - Tommy N. ansökte om resning och yrkade att bli taxerad enligt den till länsrätten ingivna deklarationen. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Orsaken till att han inte fullgjort sin deklarationsskyldighet och inte heller fullföljt sin talan i tid var att han under den aktuella tiden var i djup psykisk och fysisk kris till följd av en skilsmässa samt sin moders sjukdom och sedermera bortgång. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och anförde bl.a. följande. Besvären hade inkommit före juni månads utgång år 1988. Skattemyndigheten hade visserligen ifrågasatt vissa avdrag i deklarationen men detta utgjorde intet skäl att underkänna deklarationen i dess helhet. Även om de ifrågasatta avdragen helt skulle vägras hade - vid godtagande av deklarationen i övrigt - viss nedsättning av taxeringarna kunnat ske. Skattemyndigheten hade således mycket väl kunnat åtminstone delvis biträda besvären i sak. Genom att underlåta detta hade skattemyndigheten försatt Tommy N. i en processuellt ogynnsam situation. -Regeringsrätten (1996-06-03, Björne, Tottie, Palm, von Bahr, Baekkevold): Som framgår av Riksskatteverkets yttrande kan det antas att Tommy N. blivit för högt taxerad. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl för att pröva saken på nytt. Tommy N:s inkomsttaxering 1987 har inte varit föremål för sakprövning av domstol. Vid sådant förhållande bör taxeringen i första hand prövas av länsrätt. - Med beviljande av resning förordnar Regeringsrätten att Länsrätten i Stockholms län skall pröva Tommy N:s inkomsttaxering 1987. (fd III 1996-04-29, Kovacs)

*REGI

*INST