RÅ 1996 not 136

Ansökan om resning i ett av hyresnämnd avgjort ärende skulle prövas av kammarrätt (avvisning)

Not 136. Ansökan av Sko-Ejje i Vallentuna AB och HB Kära Barn Barnekipering om resning. - Bolagen yrkade hos Regeringsrätten att beslut som Hyresnämnden i Stockholm meddelat i två ärenden den 28 mars 1994 skulle undanröjas och ärendena visas åter till nämnden för yttrande beträffande marknadshyra. -Regeringsrätten (1996-06-04, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall resning i avgjort ärende beviljas av Regeringsrätten eller i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning av Högsta Domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol. Hyresnämnds beslut enligt 12 § fjärde stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder får enligt 23 § tredje stycket 2. samma lag inte överklagas. Fråga är således om ett ärende för vilket förvaltningsmyndighet är högsta instans. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Med hänsyn härtill är Regeringsrätten inte behörig att uppta ansökningen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. (fd II 1996-04-29, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST