Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
SFS 1973:188 i lydelse enligt SFS 2022:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Arrendenämnds uppgifter och sammansättning m. m.

1 §  En arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

 1. medla i arrendetvist,
 2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 b § eller 11 kap. 6 b § samma balk ankommer på en arrendenämnd,
 3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap.2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 §jordabalken eller 3-6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,
 4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
 5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

[S2]Ett ärende ska tas upp av den arrendenämnd inom vars område fastigheten ligger. Lag (2020:366).

Prop. 2019/20:125: I paragrafen görs en följdändring med anledning av att den hittillsvarande 10 kap. 6 a § jordabalken byter beteckning till 10 kap. 6 b §.

 • NJA 2016 s. 832:Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om "Medling vid förlängning av arrendeavtal". Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

2 §  Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden, såsom ägare av en jordbruksfastighet eller på liknande sätt. Den andra ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

[S2]Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid

 1. förberedande åtgärder,
 2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,
 3. handläggning av ett överklagande,
 4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
 5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och
 6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.

[S3]En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

[S4]En ledamot i nämnden ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2020:275).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om arrendenämndens sammansättning och de kvalifikationskrav som gäller för ledamöterna i arrendenämnden. Genom hänvisningen i 5 § tredje stycket, som innehåller bestämmelser om hyresnämndens sammansättning och kvalifikationskraven för ledamöterna i hyresnämnden, är bestämmelserna i andra till och med fjärde styckena tillämpliga även på ärenden som handläggs av hyresnämnden.

I första stycket anges att det finns ett undantag från huvudregeln ...

Prop. 2016/17:174: Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Prop. 2019/20:95: 5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och

6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det. En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän ...

Prop. 2018/19:66: Den andra ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

3 §  Hyresråd är ordförande i arrendenämnd. Ett av hyresråden i arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden. I annan arrendenämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som arrendenämnden chef för nämnden.

[S2]Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av dessa ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas. För varje arrendenämnd förordnar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

[S3]Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

[S4]Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 2 § första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast. Lag (2010:1402).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras förfarandet vid förordnande av ledamöter i arrendenämnderna. I paragrafen anges vidare vilka intresseledamöter som skall kallas till tjänstgöring i nämnden.

Första stycket är oförändrat. I andra stycket görs en språklig ändring. I tredje stycket görs en ändring så att det inte längre är förbehållet ordföranden att kalla intresseledamöterna till tjänstgöring. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:181: I första stycket föreskrivs att hyresråd är ordförande i arrendenämnd. Vidare föreskrivs dels att ett av hyresråden i arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden, dels att det i övriga arrendenämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som arrendenämnden som är chef för nämnden. Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.

Hyresnämnds uppgifter och sammansättning m. m.

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

4 §  Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

 1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
 2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap.34-37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, föreläggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,
 3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,
 4. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,
 5. pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad,
 6. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),
 7. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,
 8. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
 9. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen,
 10. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a-18 c §§jordabalken eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap.18 d-18 f §§ och 18 h § samma balk,
 11. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

[S2]Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Lag (2021:1098).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

En ny punkt, 2 b, har lagts till om tvister enligt lagen om kooperativ hyresrätt som hyresnämnden skall pröva. Hyresnämnden kommer dessutom ha att pröva vanliga hyresrättsliga tvister som gäller kooperativa hyresrätter, eftersom hyreslagens regler i flera fall gäller även för dessa.

Prop. 2018/19:108: 2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 2224 §§hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

Prop. 2002/03:12: 2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,

Prop. 2005/06:80: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ärenden som hyresnämnden prövar. Med anledning av att beteckningen på den paragraf i hyreslagen som behandlar återbetalning av hyra vid upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand har ändrats, har det i första stycket 2 gjorts en följdändring.

Prop. 2020/21:201: 3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 1 § sjätte ...

Prop. 2021/22:277: I paragrafen anges vilka uppgifter en hyresnämnd har. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Första stycket åttonde punkten anger att hyresnämnden är behörig att pröva frågor om att utse en särskild skiljeman enligt 23 a § hyresförhandlingslagen eller entlediga en sådan skiljeman enligt 23 b § samma lag.

Hyresnämnden ...

 • RH 2000:103:Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror - enligt 24 § hyresförhandlingslagen har fråga om en förhandlingsordning ger hyresgästföreningen rätt att påkalla förhandling om sänkta hyror ansetts kunna prövas som en s.k. preliminärfråga. - Vid den fortsatta prövningen har förhandlingsordningen befunnits innefatta en rätt för hyresgästföreningen att påkalla förhandling om sänkning av utgående hyror.
 • NJA 1996 s. 433:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen innehades med hyresrätt och medgav uppskov med avflyttningen. Frågan huruvida lägenheten innehades med bostadsrätt har ansetts inte omfattas av rättskraften hos hyresnämndens beslut. 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

4 §  Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

 1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
 2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34- 37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, föreläggande om nytt hyresavtal enligt 12 kap. 46 b §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,
 3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,
 4. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,
 5. pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad,
 6. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, åtgärd i lägenhet enligt 7 kap. 7 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),
 7. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,
 8. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
 9. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen,
 10. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a-18 c §§jordabalken eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap.18 d-18 f och 18 h §§ samma balk,
 11. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Lag (2022:1027).

5 §  Hyresnämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte något annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna ska den ena vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastigheter. Den andra ska vara väl förtrogen med bostadshyresgästers

[S2]förhållanden eller, när ärendet rör en annan lägenhet än en bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) ska det som sägs om hyresfastigheter och hyresgästers förhållanden i stället avse bostadsrättsfastigheter och bostadsrättshavares förhållanden.

[S3]Hyresnämnden får anlita en expert att biträda nämnden, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller om det finns något annat särskilt skäl för det.

[S4]Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena tillämpas också i fråga om hyresnämnden.

[S5]Utöver vad som följer av 2 § tredje stycket får en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet även pröva en fråga om godkännande av en överenskommelse som avses i 12 kap.45 a och 56 §§jordabalken, om prövningen kan utföras av ordföranden ensam enligt 2 § andra stycket 5 och prövningen inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

[S6]Regeringen kan förordna att det i en hyresnämnd ska finnas flera avdelningar.

[S7]Bestämmelserna om hyresnämnden gäller i tillämpliga delar även en avdelning. Lag (2019:246).

Prop. 2018/19:66: Hyresnämnden får anlita en expert att biträda nämnden, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller om det finns något annat särskilt skäl för det.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena tillämpas också i fråga om hyresnämnden.

Utöver vad som följer av 2 § tredje stycket får en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet även pröva en fråga om godkännande ...

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke, som handlar om hyresnämndens sammansättning, har ett tillägg gjorts avseende den nya bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 1 a bostadsrättslagen.

 • RH 2016:10:Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

5 a §  Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ett ärende som gäller

 1. fråga om en förhandlingsklausul skall föras in eller slopas i ett hyresavtal enligt 2 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
 2. ersättning enligt 20 § hyresförhandlingslagen till en hyresgästorganisation för dess förhandlingsarbete,
 3. prövning av hyresvillkor med tillämpning av 21 § hyresförhandlingslagen,
 4. tvist om förhandlingsordning enligt 9 eller 13 § hyresförhandlingslagen, eller
 5. skadestånd enligt 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen.

[S2]Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i andra ärenden, om de intresseledamöter som skall delta enligt dessa bestämmelser har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt intresse som står i strid med den ena partens intresse i tvisten.

[S3]I ärenden som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen anges i vilka ärenden hyresnämnden skall bestå av två lagfarna ledamöter.

Genom en ändring i första stycket skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter även i ett ärende som gäller tvist om förhandlingsordning enligt 9 eller 13 § hyresförhandlingslagen (1978:304) eller skadestånd enligt 26 eller 27 § samma lag. Övervägandena finns i avsnitt ...

 • RH 2016:10:Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

6 §  Hyresråd är ordförande i hyresnämnd. Ett av hyresråden i hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden. I annan hyresnämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyresnämnden chef för nämnden.

[S2]Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av dessa ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas. För varje hyresnämnd förordnar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

[S3]Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

[S4]Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 5 § första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast. Lag (2010:1402).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras förfarandet vid förordnande av ledamöter i hyresnämnderna. I paragrafen anges vidare vilka intresseledamöter som skall kallas till tjänstgöring i nämnden.

Första stycket är oförändrat. I andra stycket görs en språklig ändring. I tredje stycket görs en ändring så att det inte längre är förbehållet ordföranden att kalla intresseledamöterna till tjänstgöring. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:181: I första stycket föreskrivs att hyresråd är ordförande i hyresnämnd. Vidare föreskrivs dels att ett av hyresråden i hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden, dels att det i övriga hyresnämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyresnämnden som är chef för nämnden. Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.

Ärende angående arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist

7 §  Arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist får för ändamål som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1--3 av part hänskjutas till nämnd, om tvisten ej är anhängig vid domstol eller hos skiljemän.

[S2]I tvist, som är anhängig vid domstol, kan domstolen förordna att tvisten före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd för medling. Lag (1981:785).

8 §  En tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket1-3 hänskjuts av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig. Nämnden får medge att en ansökan görs muntligen, om ansökan görs vid ett sammanträde inför nämnden och avser en fråga som har samband med det ärende som behandlas vid sammanträdet.

[S2]Ansökan skall innehålla uppgift om parternas namn och hemvist samt den berörda fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Ansökan skall också innehålla uppgift om det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet eller, om ansökan endast avser medling, tvistens beskaffenhet.

[S3]Uppfyller ansökan inte vad som sägs i andra stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

[S4]En parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om partens person- eller organisationsnummer samt postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnummer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med parten. Företräds parten av ett ombud, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges. Ändras något av dessa förhållanden, skall parten utan dröjsmål anmäla det till nämnden.

[S5]En ansökan genom vilken tvisten hänskjuts till nämnden bör vidare innehålla uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i fjärde stycket.

[S6]Återkallas ansökan, skall ärendet avskrivas. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar bl.a. innehållet i och formerna för en ansökan i en arrende, hyres- eller bostadsrättstvist.

Första stycket kompletteras med en bestämmelse om att en ansökan under vissa förutsättningar kan vara muntlig. Övervägandena finns i avsnitt 4.3. För att avsteg från huvudregeln om skriftlighet skall kunna medges av nämnden krävs att ansökan framställs vid ett sammanträde inför nämnden och ...

 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.
 • RH 1996:108:Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a § jordabalken. Hyresvärden accepterade inte villkorsändringen inom den angivna acceptfristen. Det förhållandet att hyresgästen därefter i den till hyresnämnden ställda medlingsansökningen vidhöll den begärda villkorsändringen har inte ansetts innebära att hyresgästen avgett ett nytt, i avtalsrättslig mening bindande anbud.
 • RH 2021:2:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden avgjorde ett störningsmål efter att per telefon ha hört samtliga de vittnen som hyresvärden åberopade. Hovrätten har undanröjt hyresnämndens beslut och återförvisat målet till hyresnämnden för fortsatt behandling. Enligt hovrätten var det olämpligt att höra samtliga vittnen per telefon med hänsyn till att vittnenas uppgifter var av avgörande betydelse, att bedömningen av vittnesuppgifterna inte framstod som helt okomplicerad och vad ärendet rörde. Det hade inte heller framkommit något skäl till varför vittnesförhören togs upp per telefon. Mot den bakgrunden, och då hyresgästen inte hade fått skäligt rådrum att innan hyresnämndens sammanträde ta del av majoriteten av de störningstillfällen som låg till grund för hyresvärdens yrkande om att hyresavtalet skulle upphöra, ansåg hovrätten att det hade förekommit ett rättegångsfel vid hyresnämndens handläggning.

8 a §  Har en tvist hänskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § jordabalken och har sökandens motpart inte följt ett sådant föreläggande som avses i tredje stycket i samma paragraf, skall ärendet avskrivas, om avtalet inte är uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket samma balk. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller en särskild regel för ärenden om medling som initierats av en arrendator med anledning av att denne sagt upp ett avtal om anläggningsarrende och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet på ändrade villkor. Under vissa förutsättningar skall ett sådant ärende avskrivas. Bestämmelsen motsvarar nuvarande andra stycket i 9 §.

9 §  När en tvist har hänskjutits till nämnden, skall nämnden kalla parterna att inställa sig till ett sammanträde. Skall en part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

[S2]Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får dock nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan sammanträde, om det är uppenbart att sådant inte behövs.

[S3]Sammanträde behöver inte heller i annat fall hållas, om

 1. ärendet inte skall prövas i sak och medling inte heller skall ske, eller
 2. ett sammanträde på grund av någon särskild omständighet inte behövs. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen behandlar när ett sammanträde skall hållas inför nämnden i ett ärende angående en arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringarna i det första stycket är språkliga.

Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket flyttas av redaktionella skäl till en ny paragraf, 8 a §. Det nuvarande tredje stycket, enligt vilket hyresnämnden vid handläggning ...

 • RH 2019:36:Hyresnämndsmål. Hyresvärden yrkade att en hyresnämnd skulle föreläggas att handlägga ett ärende gällande godkännande av förbättringsarbeten med förtur och avgöra ärendet inom den tid som hovrätten fann skälig. Hovrätten konstaterade att hyresnämnderna är myndigheter med domstolsliknande funktioner, vilket innebär att förvaltningslagen (2017:900) gäller vid handläggningen av ärenden i nämnderna i tillämpliga delar. Hovrätten konstaterade vidare att nämndernas domstolsliknande funktion innebär att nämnderna i praktiken saknar möjlighet att uppfylla kravet i 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras inom fyra veckor. Hovrätten fann emellertid att förutsättningarna i ärendet var sådana att handläggningen borde prioriteras och förelade hyresnämnden att snarast möjligt avgöra ärendet.
 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.

10 §  Uteblir sökanden från ett sammanträde, ska ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig vid vite. Om parten ändå uteblir och det inte kan antas att förlikning kan komma till stånd, ska ärendet avskrivas. I fråga om en tvist som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3, ska dock ärendet avgöras trots att parten inte har inställt sig.

[S2]Uteblir båda parterna i en tvist som en domstol hänskjutit till nämnden, ska ärendet avskrivas. Uteblir endast den ena parten, gäller första stycket andra och tredje meningarna.

[S3]Första och andra styckena gäller inte, om det finns anledning att anta att en part har laga förfall för sin utevaro. Lag (2012:980).

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen handlar om följder av parts utevaro i hyresnämnden. I första stycket har, i uppräkningen av sådana ärenden som kan avgöras i parts utevaro, lagts till ärenden enligt den nya 4 § första stycket 2 b.

Övriga ändringar är redaktionella.

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av att en part uteblir från ett sammanträde. Ändringarna är språkliga.

 • RH 2019:40:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har delgett hyresgästen kallelse till sammanträde genom förenklad delgivning när det förflutit över ett år från det att hyresgästen delgavs information om förenklad delgivning. Under den tid som förflutit har hyresnämnden inte vidtagit några handläggningsåtgärder eller kommunicerat med hyresgästen. Hyresgästen uteblev från sammanträdet. Enligt hovrätten har den i målet uppkomna tidsutdräkten inneburit att det inte varit lämpligt att delge hyresgästen kallelsen genom förenklad delgivning. Eftersom hyresgästen inte varit rätteligen delgiven, har denne haft laga förfall för sin utevaro vid sammanträdet. Hyresnämndens beslut har undanröjts och målet visats åter till nämnden för fortsatt behandling.
 • RH 2016:20:Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

11 §  Om ett ärende som har avskrivits enligt 10 § första stycket första meningen rör en tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 b § eller 12 kap.49 eller 54 §jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 §bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, ska nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

[S2]Om sökanden uteblir ännu en gång får ärendet inte tas upp på nytt. Lag (2020:366).

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa fall då hyresnämnden skall återuppta ett ärende efter att det avskrivits på grund av att part uteblivit (se 10 §). Här har ärenden enligt 4 kap. 6 § lagen om kooperativ hyresrätt lagts till.

Prop. 2019/20:125: I paragrafen görs en följdändring med anledning av att den hittillsvarande 10 kap. 6 a § jordabalken byter beteckning till 10 kap. 6 b §.

11 a §  Gäller för lägenhet förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), får hyresnämnd i hyrestvist enligt 12 kap.jordabalken inte pröva hyresvärds yrkande om högre hyra, om ej förhandling som skall påkallas enligt förhandlingsordningen ägt rum rörande tvistefrågan. Detsamma gäller yrkande om ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 § jordabalken eller ändring av en hyresgästs rätt att använda utrymmen som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna. Har förhandling ej ägt rum, får yrkande ändå tas upp till prövning, om hyresvärden påkallat förhandling men mot denna mött hinder som inte har berott av hyresvärden eller av fastighetsägarorganisation som är part enligt förhandlingsordningen. Lag (1984:679).

12 §  Nämnden ska klarlägga tvistefrågorna och, även om medling inte har begärts, försöka förlika parterna.

[S2]Kan parterna inte förlikas efter förslag av någondera parten, ska nämnden lägga fram förslag till förlikning, om det inte är uppenbart att förutsättningar för förlikning saknas.

[S3]Om det inte träffas någon förlikning, ska tvisten avgöras av nämnden, om tvisten rör en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3. I annat fall ska ärendet avskrivas. Lag (2012:980).

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I bestämmelsens fjärde stycke finns bl.a. regler om när hyresnämnden skall avgöra ärenden då förlikning inte kunnat träffas. Här har den nya punkten 2 b i 4 § första stycket lagts till. Övriga ändringar är redaktionella.

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras nämndernas förlikningsverksamhet.

I första och andra styckena görs språkliga ändringar. Den nuvarande bestämmelsen i tredje stycket om att en förlikning skall avfattas skriftligen och undertecknas av parterna upphävs. Det nuvarande fjärde stycket kommer därför att utgöra paragrafens tredje stycke. Överväganden finns i avsnitt 4.8.

12 a §  Vid sådan medling som avses i 12 kap.58 eller 58 a §jordabalken skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig om marknadshyran för lokalen eller om huruvida en lokal som har anvisats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 eller 3 jordabalken.

[S2]Vid sådan medling som avses i 11 kap.6 eller 6 a §jordabalken skall arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär det, yttra sig om den arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a § första stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden. Lag (1988:928).

12 b §  Ett medlingssammanträde är inte offentligt. Lag (2011:863).

Prop. 2010/11:128: Paragrafen, som är ny, behandlar offentlighet vid medlingssammanträde. Övervägandena finns i avsnitt 7.7.2.

Paragrafen som innebär att ett medlingssammanträde inför nämnden inte är offentligt kompletterar bestämmelserna om sekretess i 36 kap. 3 § OSL och om frågeförbud i 36 ...

13 §  Rör ärende hos nämnd såväl fråga om förlängning av avtal som villkoren för sådan förlängning, får särskilt beslut ges beträffande förlängningsfrågan.

[S2]Då särskilt beslut enligt första stycket meddelats, får nämnden förordna att tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Lag (1984:679).

13 a §  Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla, får hyresnämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

[S2]Upphör hyresavtalet att gälla på den grunden att hyresrätten är förverkad, får hyresnämnden, om hyresvärden yrkar det och det finns skäl till det, bestämma att beslutet om åläggande för hyresgästen att flytta får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Om det finns anledning, skall hyresnämnden då föreskriva att hyresvärden skall ställa säkerhet för skadestånd som han kan bli skyldig att betala om beslutet ändras. Lag (2002:31).

Prop. 2001/02:41: (Jfr 13 a § i utredningens förslag.)

Av paragrafens första stycke följer att hyresnämnden i samband med en tvist om förlängning av ett hyresavtal kan ålägga hyresgästen att flytta. När tiden för överklagande av beslutet har löpt ut, får beslutet verkställas såsom lagakraftägande dom (se 32 §).

I ett nytt andra stycket anges att hyresnämnden, i samband med att den meddelar ett förordnande om avflyttning enligt det första stycket, kan bestämma att beslutet ...

 • RH 2018:17:Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.
 • RH 2016:19:Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att avflytting redan har skett.
 • RH 2017:56:Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande i förtid, upphör samtidigt som hyresavtalet, dvs. genast vid uppsägningen. Detta innebär att tidsfristen att anmoda make eller sambo, då hyresavtalet sagts upp till upphörande i förtid, börjar löpa samtidigt som hyresavtalet med hyresgästen sägs upp.
 • RH 2018:11:Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal dels pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör, dels meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.
 • RH 2016:13:Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.

13 b §  Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyresnämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.

[S2]Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse inte lämnas. Lag (2014:356).

Prop. 2013/14:195: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om underrättelse till socialnämnden. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Enligt första stycket ska hyresnämnden underrätta socialnämnden om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund av ...

Ärende angående godkännande av förbehåll m. m.

14 §  En fråga som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 § första stycket 4 prövas efter ansökan som skall vara skriftlig och som bör innehålla de omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen.

[S2]Sökanden och annan som ärendet angår skall kallas att inställa sig till sammanträde, om det inte kan anses obehövligt. Skall en part inställa sig, får nämnden förelägga vite. Att någon som kallats att inställa sig uteblir hindrar inte att ärendet prövas. Lag (2005:1061).

Skiljemannaförfarande

15 §  Har parterna avtalat att en tvist ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att angripa skiljedomen i sak och har, vid arrendetvist, arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämnden utsetts till skiljenämnd, ska nämnden på ansökan avgöra tvisten genom skiljedom. I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller 8 §. Har tvisten redan hänskjutits till nämnden, kan skiljedom dock alltid begäras muntligen inför nämnden.

[S2]I ett ärende som nämnden ska avgöra genom skiljedom gäller lagen (1999:116) om skiljeförfarande, i den mån annat inte följer av denna lag. Vardera parten svarar för sin kostnad i tvist som avses i 9 kap.10 eller 14 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap.49 eller 54 §jordabalken, 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 4 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Lag (2012:980).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen behandlas nämndens funktion som skiljenämnd.

I första stycket utgår hänvisningen till bestämmelsen i 1 § andra stycket i den upphävda lagen (1929:145) om skiljemän. Den bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nu gällande lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Vidare ersätts ”klandra” med ”angripa i sak”. Detta görs för att klarlägga ...

 • NJA 1989 s. 109:I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts till skiljenämnd. Sedan avträdessyn förrättats på de arrenderade fastigheterna, klandrade jordägaren synen genom ansökan som inkom till arrendenämnden inom klandertiden men delgavs arrendatorn först efter dennas utgång. I ärende om återställande av försutten tid har med hänsyn till regeln i 27 § 1 st lagen (1929:145) om skiljemän ansetts att klandertalan väckts för sent. Fristen har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid, och ansökan härom har bifallits med hänsyn till att klanderhänvisningen i synehandlingen varit missvisande.

Ärende angående förhandlingsordning m. m.

15 a §  En tvist som avses i 4 § första stycket 5 a hänskjuts till hyresnämnden genom ansökan som skall vara skriftlig.

[S2]I fråga om ansökan, en parts första inlaga till nämnden och sammanträde gäller i övrigt 8 § andra-sjätte styckena och 9 § första och tredje styckena.

[S3]Uteblir sökanden från ett sammanträde, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig vid vite. Om parten ändå uteblir, hindrar inte det att ärendet prövas.

[S4]Vad som sägs i tredje stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att en part har laga förfall för sin utevaro. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar förfarandet i tvister mellan en hyresvärd och en hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen.

I första stycket anges liksom tidigare att ansökan skall vara skriftlig. Vad ansökan skall innehålla behandlas i andra stycket.

I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i 8 § andra–sjätte styckena och 9 § första och tredje styckena i fråga om vad som gäller för en ansökan, ...

Ärende angående upprustningsföreläggande m.m.

16 §  Ansökan i en fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet samt, när det gäller ansökan enligt 12 kap.18 e eller 18 h §jordabalken, uppgift om berörda hyresgästers namn. En ansökan enligt 12 kap. 18 a-c, 18 e eller 18 h § jordabalken skall dessutom vara åtföljd av den utredning i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets prövning.

[S2]Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

[S3]I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt 8 § fjärde-sjätte styckena.

[S4]I fråga om sammanträde gäller 9 § första stycket första meningen och tredje stycket. Om fastighetsägaren har kallats till ett sammanträde i ett ärende enligt 12 kap. 18 e § jordabalken men uteblir, skall ärendet avskrivas. Om en hyresgäst uteblir i ett sådant ärende, hindrar det inte att ärendet prövas. I övriga ärenden får nämnden förelägga fastighetsägaren vid vite att inställa sig. Om fastighetsägaren uteblir i ett sådant ärende, hindrar det dock inte att ärendet prövas.

[S5]Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden ge kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvaltare.

[S6]Kommunen skall också ges tillfälle att yttra sig innan nämnden beslutar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall betalas av fastighetsägaren personligen. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar förfarandet i tvister enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) samt tvister enligt jordabalken om upprustningsföreläggande och förbättrings- och ändringsåtgärder.

Ändringarna i första stycket är språkliga. Andra stycket innehåller bestämmelser om kompletteringsföreläggande och om avvisning av en ansökan (jfr 8 § tredje stycket). ...

16 a § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 b § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 c § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 d § har upphävts genom lag (1993:409).

Ärende angående förvärv av arrendeställe samt ombildning till bostadsrätt m. m.

16 e §  Ansökan i en fråga som avses i 6 § tredje stycket eller 12 § tredje stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller i 6 eller 7 § eller 12 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället skall vara skriftlig. Ansökan skall innehålla uppgift om det berörda huset och dess ägare eller det berörda arrendestället och dess ägare, det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

[S2]Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

[S3]I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt 8 § fjärde-sjätte styckena.

[S4]I fråga om sammanträde gäller 9 § första och tredje styckena. Uteblir sökanden från sammanträdet, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, hindrar det inte att ärendet prövas. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller en reglering av förfarandet i ärenden om ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och i ärenden om förvärv av arrendeställe.

Ändringarna i första stycket är språkliga. Andra stycket innehåller bestämmelser om kompletteringsföreläggande och om avvisning av en ansökan (jfr 8 § tredje stycket).

I det nya tredje stycket hänvisas, liksom i bl.a. 16 § tredje stycket, till bestämmelserna i 8 § fjärde–sjätte styckena i fråga om ...

Vissa bevismedel m. m.

16 f §  Nämnd skall verka för att utredningen i ärende får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Därvid skall nämnden såvitt möjligt se till att onödig utredning ej förebringas. Lag (1974:1090).

 • RH 2014:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har funnit att hyresrätten varit förverkad utan att detta har åberopats av hyresvärden. Hovrätten konstaterade att det har ankommit på hyresnämnden att genom processledning utreda vilken upphörandegrund eller vilka upphörandegrunder som gjorts gällande i målet. Det har därmed förekommit ett rättegångsfel som inte kan läkas i hovrätten. Hovrätten fann därför att hyresnämndens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till hyresnämnden.

17 §  Om det finns anledning, skall nämnden eller den nämnden förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall ges tillfälle att närvara vid en sådan besiktning. Nämnden får också inhämta annan nödvändig utredning.

[S2]I ett ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § andra stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ett ärende som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger anledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets avkastningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars område fastigheten är belägen.

[S3]I ett ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlingslagen (1978:304) skall hyresnämnden, om den finner det behövligt, ge den hyresgästorganisation som har ingått den ifrågasatta överenskommelsen tillfälle att yttra sig. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om inhämtande av utredning.

Hänvisningen i andra stycket till 7 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället är felaktig och ändras till 7 § andra stycket nämnda lag.

Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.

Prop. 2001/02:41: (Jfr 17 § i utredningens förslag.)

Ändringen i 3 a § hyresförhandlingslagen medför att det inte längre kommer att vara möjligt att få frågan om en förhandlingsordnings bestånd prövad i ett ärende om införande eller upphävande av en förhandlingsklausul. Därmed finns det inte heller någon anledning att behålla den bestämmelse som hittills har funnits i förevarande paragrafs fjärde stycke om att den hyresgästorganisation ...

 • RH 2004:36:Hyresnämndsmål. I mål om ändring av hyresvillkor avseende hyra enligt 12 kap. 54 § jordabalken har den hyresgästförening som ingått förhandlingsöverenskommelsen avseende hyran ansetts böra beredas tillfälle att yttra sig innan hyresnämnden fattade beslut om ändring av hyran. Hyresnämndens beslut har därför undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

18 §  Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av kontrakt eller annan handling som rör arrende-, hyres- eller bostadsrättsförhållandet och är av betydelse för ärendet, får nämnden förelägga honom vite. Vad som sagts nu gäller ej, om nämnden är skiljenämnd.

19 §  Den som efter förordnande av nämnden har besiktigat en fastighet eller verkställt en annan utredning har rätt till skälig ersättning av allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Lag (2019:246).

Prop. 2018/19:66: Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om ersättning. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1.

Bestämmelsen i hittillsvarande andra stycket om ersättning till den som inställt sig i nämnden för att höras i ett ärende flyttas till en ny paragraf, 19 b §.

Övriga ändringar är språkliga.

19 a §  En nämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed och förhör med part under sanningsförsäkran, om någon part begär det och förhöret är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock inte hållas, om nämnden finner att bevisningen kan föras på annat sätt med avsevärt mindre besvär eller kostnad. Om sådant förhör gäller 36 kap.1--18 och 20--22 §§, 37 kap.1--3 §§ samt 40 kap.1--10, 12, 14 och 19 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1987:756).

19 b §  Den som hörs i nämnden och som inte är part har rätt till ersättning för att inställa sig.

[S2]Om förhöret har begärts av en part tillämpas 36 kap. 24 § rättegångsbalken.

[S3]Om förhöret inte har begärts av en part ska ersättningen betalas av allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ersättning.

[S4]I fråga om förskott på ersättning tillämpas 36 kap. 25 § rättegångsbalken. Lag (2019:246).

Prop. 2018/19:66: Om förhöret har begärts av en part tillämpas 36 kap. 24 § rättegångsbalken.

Om förhöret inte har begärts av en part ska ersättningen betalas av allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 ...

Kostnader

19 c §  Vardera parten ska svara för sina kostnader i nämnden.

[S2]Om en part har handlat på ett sådant sätt som anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken får nämnden bestämma att den parten ska ersätta de kostnader som han eller hon har orsakat motparten.

[S3]I fråga om hur kostnader ska fördelas i ett ärende som nämnden ska avgöra genom skiljedom gäller i stället 15 § andra stycket. Lag (2019:246).

Prop. 2018/19:66: Om en part har handlat på ett sådant sätt som anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken får nämnden bestämma att den parten ska ersätta de kostnader som han eller hon har orsakat motparten.

I fråga om hur kostnader ska fördelas i ett ärende som nämnden ska avgöra genom skiljedom gäller i stället 15 § andra stycket. ...

Beslut m. m.

20 §  Bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först. Lag (1974:1090).

21 §  När nämnden avgör ett ärende ska det av beslutet framgå vilka skäl som ligger till grund för beslutet, om detta går någon part emot. Detsamma gäller andra beslut, om det behövs. I beslut om avskrivning enligt 8 a § ska även de nya villkor anges på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket jordabalken ska anses förlängt.

[S2]Om en part kan överklaga beslutet eller ansöka om återupptagande, ska det i beslutet anges vad parten ska iaktta.

[S3]Håller nämnden sammanträde i ärendet och kan på grund av ärendets beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut inte meddelas samma dag som sammanträdet avslutats, ska beslutet meddelas inom två veckor därefter, om inte synnerligt hinder möter. Underrättelse om när beslutet meddelas ska lämnas vid sammanträdet.

[S4]Ett slutligt beslut ska lämnas till part genom nämndens försorg. Detta gäller dock inte ett beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet meddelas vid ett sammanträde i partens närvaro.

[S5]Har en skiljaktig mening förekommit, ska denna meddelas parterna på samma sätt som beslutet. Lag (2010:27).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om innehållet i beslut och meddelande av beslut.

Hänvisningen i första stycket till 9 § andra stycket ersätts av en hänvisning till 8 a §, då den nuvarande bestämmelsen i andra stycket i 9 § flyttas dit.

Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket utgår såvitt avser klandertalan. Instansordningen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Övriga ...

Prop. 2005/06:80: (Jfr 21 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslutsmotiveringar, tidpunkten för meddelande av beslut och nämnds skyldighet att skicka beslut till part.

Enligt första styckets första mening i paragrafens hittills gällande lydelse skall i en hyresnämnds eller arrendenämnds beslut anges de skäl på vilka beslut grundas, i den mån det är behövligt. Denna mening har ersatts av två nya meningar. I dessa föreskrivs att de skäl som bestämt ...

21 a §  Vad som i 21 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämpliga delar nämnds yttrande enligt 12 a §.

[S2]Angår yttrandet lägenhets marknadshyra eller arrendeavgift, skall nämnden i yttrandet utsätta viss tid inom vilken part har att hos nämnden skriftligen eller muntligen vid sammanträde anmäla om han antar den hyra eller den arrendeavgift som har angivits i yttrandet. Iakttar part inte nämndens föreläggande, anses hans slutliga ståndpunkt i tvisten vara den som han angivit innan yttrandet avgavs. Lag (1984:679).

21 b §  Ingår parterna en förlikning i ett ärende ska nämnden på begäran av parterna stadfästa förlikningen genom beslut. Lag (2011:863).

Prop. 2010/11:128: Paragrafen, som är ny, behandlar stadfästelse av förlikning. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.1. Paragrafen genomför delvis artikel 6 i medlingsdirektivet.

Paragrafen innebär att hyres- och arrendenämnd ges en möjlighet att stadfästa en förlikning som tillkommit genom förlikningsförhandlingar eller medling i ett ärende inför nämnden. Möjligheten till stadfästelse står öppen oavsett om förlikningen ...

22 §  Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

 1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycketjordabalken,
 2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a18 c §§jordabalken,
 3. tillstånd enligt 12 kap.18 d18 f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 § jordabalken,
 4. tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),
 5. uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,
 6. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
 7. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

[S2]Bestämmelserna i 3739 §§förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut tillämpas inte i nämndernas verksamhet. Lag (2018:785).

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke, som handlar om besluts rättskraft, har lagts till en hänvisning till 4 § första stycket punkten 2 b. Dessutom har stycket omarbetats redaktionellt.

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar rättskraften av en nämnds beslut. Ändringen följer av att arrendenämndens beslut inte längre kan klandras. Övriga ändringar är språkliga. Frågan om instansordningen behandlas i avsnitt 5.2.2.

 • NJA 1986 s. 187:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från förhyrd parkeringsanläggning har hyresgästen i första hand gjort gällande, att parterna muntligen träffat avtal om förlängning av hyresavtalet. Hyresnämnden har i sitt beslut uttalat att nämnden inte funnit visat att sådant avtal träffats men att uppskov med avflyttningen skulle beviljas. I vid fastighetsdomstol anhängiggjort mål, vari yrkats förpliktande för hyresgästen att avflytta vid uppskovstidens utgång, har prövats frågan, huruvida det genom hyresnämndens beslut blivit rättskraftigt avgjort att avtal om förlängning av hyresförhållandet ej träffats. Frågan har besvarats nekande. 22 § lagen om arrende nämnder och hyresnämnder.
 • RH 2000:103:Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror - enligt 24 § hyresförhandlingslagen har fråga om en förhandlingsordning ger hyresgästföreningen rätt att påkalla förhandling om sänkta hyror ansetts kunna prövas som en s.k. preliminärfråga. - Vid den fortsatta prövningen har förhandlingsordningen befunnits innefatta en rätt för hyresgästföreningen att påkalla förhandling om sänkning av utgående hyror.
 • RH 1997:75:Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos hyresnämnden om uppskov med avflyttningen enligt 12 kap. 59 § jordabalken och därvid - såsom hans talan måste uppfattas - gjort gällande att uppsägningen är ogiltig. Frågan om uppsägningens giltighet har hyresnämnden haft att pröva i uppskovsärendet.
 • NJA 2011 s. 316:Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten ansetts inte utgöra avtalsinnehåll. Även fråga om rättskraft hos avgörande av hyresnämnd.
 • RH 2004:91:I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påstod hyresgästen att hyresvärden återtagit sin uppsägning och att hyresavtalet därför alltjämt var gällande. Hyresnämnden fann att så inte var fallet och beviljade hyresgästen uppskov med avflyttningen. Av hyresgästen därefter vid allmän domstol väckt fastställelsetalan om att hyresavtalet alltjämt är gällande har avvisats eftersom frågan som en s.k. preliminärfråga rättskraftigt avgjorts av hyresnämnden.
 • NJA 2022 s. 188:Hinder och men i nyttjanderätt har ansetts föreligga när slutbesked enligt plan- och bygglagen inte har meddelats, trots att hyresvärden meddelat att lägenheten är inflyttningsklar.
 • NJA 1996 s. 433:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen innehades med hyresrätt och medgav uppskov med avflyttningen. Frågan huruvida lägenheten innehades med bostadsrätt har ansetts inte omfattas av rättskraften hos hyresnämndens beslut. 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Överklagande

23 §  Det finns bestämmelser om överklagande av hyresnämndens beslut i

[S2]Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.

[S3]Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om nämnden

 1. avvisat en ansökan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16 eller 16 e §, eller avvisat ett överklagande,
 2. avskrivit ett ärende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16 eller 16 e §, dock inte när ärendet kan återupptas,
 3. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,
 4. avvisat ett ombud eller ett biträde,
 5. beslutat om ersättning för någons medverkan i ärendet,
 6. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa föreläggande eller straff för förseelse i förfarandet,
 7. beslutat i annat fall än som avses i 5 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), eller
 8. stadfäst en förlikning.

[S4]Ett överklagande som avses i tredje stycket ska ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

[S5]I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som avses i första eller tredje stycket tillämpas 52 kap.2 och 4 §§rättegångsbalken. Lag (2012:980).

Prop. 2001/02:62: (Jfr 23 § i utredningens förslag.)

Ändringen i första stycket har föranletts av att vissa beslut av hyresnämnd enligt 6 kap. 4 § lagen om kooperativ hyresrätt skall kunna överklagas till Svea hovrätt. Dessutom har stycket omarbetats redaktionellt.

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut meddelade av hyresnämnd.

I första stycket görs en redaktionell ändring. Andra stycket är oförändrat. De sakliga ändringarna i tredje stycket innebär att en hyresnämnds beslut att ogilla en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning (punkten 3) eller att avvisa ett ombud eller biträde (punkten 4) skall överklagas särskilt. Genom hänvisningen i 23 a ...

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller överklagandebestämmelser när det gäller hyres- och arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.1.

I första stycket åttonde punkten införs en överklagandemöjlighet av hyres- och arrendenämnds beslut om stadfästelse av förlikning enligt 21 b §.

23 a §  Det finns bestämmelser om överklagande av arrendenämndens beslut i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957:390) om fiskearrenden.

[S2]Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överklagas. Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. Detsamma gäller nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

[S3]Vid överklagande av arrendenämndens beslut gäller 8 kap.31 a-31 c §§jordabalken. Hovrättens beslut med anledning av överklagande i frågor som avses i andra stycket tredje meningen eller i 23 § tredje stycket får inte överklagas. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen behandlar frågor om överklagande av en arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.2–5.2.4.

Ändringen av första stycket innebär att arrendenämndens avgöranden inte längre kan klandras. Avgörandena kan i stället överklagas till hovrätten.

Av andra stycket framgår genom den gjorda ändringen att arrendenämndens beslut i sådana processuella frågor som avses i ...

23 b §  Mot annat beslut av nämnd än som avses i 23 och 23 a §§ får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i 23 § första stycket och 23 a § första stycket.

[S2]Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, återupptages ärendet av nämnden. Lag (1974:1090).

Vite m. m.

24 §  Vite enligt denna lag får ej bestämmas till högre belopp än femtusen kronor. Har vite utdömts och förelägger nämnd nytt vite, får vitet bestämmas till högst tiotusen kronor.

[S2]Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas.

25 §  Nämnd skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag och om ansvar för vittne som uteblivit.

Övriga bestämmelser

26 §  Nämnd skall handlägga ärende skyndsamt.

 • RH 2019:36:Hyresnämndsmål. Hyresvärden yrkade att en hyresnämnd skulle föreläggas att handlägga ett ärende gällande godkännande av förbättringsarbeten med förtur och avgöra ärendet inom den tid som hovrätten fann skälig. Hovrätten konstaterade att hyresnämnderna är myndigheter med domstolsliknande funktioner, vilket innebär att förvaltningslagen (2017:900) gäller vid handläggningen av ärenden i nämnderna i tillämpliga delar. Hovrätten konstaterade vidare att nämndernas domstolsliknande funktion innebär att nämnderna i praktiken saknar möjlighet att uppfylla kravet i 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras inom fyra veckor. Hovrätten fann emellertid att förutsättningarna i ärendet var sådana att handläggningen borde prioriteras och förelade hyresnämnden att snarast möjligt avgöra ärendet.

27 §  Vid nämnderna tillämpas bestämmelserna i 5 kap.rättegångsbalken. Expert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överläggning till beslut.

[S2]Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får tillämpas vid nämnderna. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentlighet och ordning m.m. vid nämnderna.

Genom ändringen i första stycket tydliggörs att de av riksdagen beslutade lagändringarna i 5 kap. RB om ljud- och bildteknik (prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, <a href="https://lagen.nu/rskr/2004/05:307" ...

 • RH 2016:20:Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

28 §  Bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöterna i nämnderna. Bestämmelserna i 4 kap. 13 § rättegångsbalken skall tillämpas även på andra tjänstemän än ordförande när de utför åtgärder enligt 2 § tredje stycket denna lag.

[S2]I fråga om de icke lagfarna ledamöterna i nämnderna tillämpas 12 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv.

I första stycket anges sedan tidigare att bestämmelserna i 4 kap. RB om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöterna i hyres- och arrendenämnderna. Av det gjorda tillägget framgår att bestämmelserna om jäv mot domare i 4 kap. 13 § RB skall tillämpas även på andra tjänstemän än ordförande när de ...

 • MÖD 2007:44:Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftverk befanns ena partens ombud samtidigt inneha ett förordnande som sakkunnig ledamot vid samma miljödomstol. Motparterna anmälde jäv mot domstolens ledamöter vilket ogillades av domstolen. Enligt Miljööverdomstolen kan det förhållandet att en sakkunnig ledamot uppträder som ombud vid den domstol som han eller hon i första hand tillhör medföra tvivel om domstolens objektiva opartiskhet. Om den sakkunniga ledamoten tillåts vara ombud, bör ledamöterna vid den domstolen anses jäviga. Den lösning som rättegångsbalken föreskriver i motsvarande situation, när nämndemän uppträder som ombud, är att ombudet får avträda. Denna bestämmelse bör även tillämpas analogt när det gäller de sakkunniga ledamöterna i miljödomstolarna. Eftersom ombudet inte hade avvisats genom en analog tillämning av 12 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken så var rättens ledamöter förhindrade på grund av jäv att delta i handläggningen av målet. Invändningen om jäv bifölls.

29 §  Vid sammanträde och besiktning skall det föras anteckningar. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta. Lag (2005:1061).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar skyldigheten att vid sammanträde och besiktning föra anteckningar.

Den nuvarande skyldigheten att föra protokoll ersätts av en skyldighet att föra anteckningar. Av paragrafen framgår att regeringen meddelar

närmare föreskrifter om skyldigheten att föra anteckningar. Bestämmelserna kommer att tas in i en förordning, ...

29 a §  I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte tillämpas 6 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (2019:246).

Prop. 2018/19:66: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om dokumentation av berättelser som lämnas i nämnden i bevissyfte. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Av paragrafen framgår att rättegångsbalkens bestämmelser om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte är tillämpliga i nämnden. Det som sägs om tingsrätt i <a href="https://lagen.nu/1942:740#K6P6" ...

30 §  Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling tillställas en part, görs det genom delgivning, om inte något annat följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får kungörelsedelgivning enligt 49 § första och andra styckena delgivningslagen (2010:1932) användas i de ärenden som enligt 9 § andra stycket avgörs utan sammanträde.

[S2]Ett beslut som ska tillställas en part behöver inte delges. Lag (2020:923).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur handlingar och beslut skall tillställas part.

I första stycket ersätts hänvisningen till 9 § tredje stycket av en hänvisning till 9 § andra stycket, då den nuvarande bestämmelsen i 9 § tredje stycket flyttas dit.

Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.

Prop. 2019/20:189: Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling tillställas en part, görs det genom delgivning, om inte något annat följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får kungörelsedelgivning enligt 49 § första och andra styckena delgivningslagen ...

 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.

31 §  Nämnd har rätt att för sina sammanträden förfoga över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad som ej är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader, skall de ersättas.

32 §  Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas, får beslutet verkställas som en dom som har fått laga kraft:

[S2]Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verkställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får verkställas som en dom som har fått laga kraft, om hovrätten inte bestämmer något annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket i den lagen ska gälla genast.

[S3]Förlikning som är stadfäst av nämnden enligt 21 b § får verkställas som en dom som har fått laga kraft, om hovrätten inte bestämmer något annat. Lag (2019:534).

Prop. 2018/19:108: I paragrafen anges när hyresnämndens beslut får verkställas som en dom som har fått laga kraft.

I första stycket görs det följdändringar med anledning av att 12 kap.55 d och 55 e §§jordabalken ...

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I första stycket har ”hyresnämnden” ersatts av ”en nämnds” eftersom både hyresnämnd och arrendenämnd avses.

Prop. 2005/06:80: (Jfr 32 § i utredningens förslag.)

I första stycket har gjorts en följdändring med anledning av att 55 c och 55 d §§ hyreslagen har getts nya beteckningar (55 d och 55 e §§).

Prop. 2001/02:41: 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 13 a § första stycket denna lag, eller 13 eller 15 § eller 25 § första stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792).

Prop. 2010/11:128: Paragrafen anger de närmare förutsättningarna för verkställighet av hyres- och arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitten 7.5.1 och 7.5.7. Ändringarna genomför delvis artikel 6 i medlingsdirektivet.

Tillämpningsområdet för paragrafen utvidgas till att omfatta hyres- och arrendenämnds beslut om stadfästelse. Enligt 21 b § ska stadfästelse av förlikning ske genom beslut. Sådan förlikning kan ha tillkommit efter förlikningsförhandlingar eller medling, se kommentaren ...

 • NJA 2008 s. 1113:Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1973:23

Ändring, SFS 1973:542

  Förarbeten
  Prop. 1973:22
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §

Ändring, SFS 1974:824

  Förarbeten
  Prop. 1974:150
  Omfattning
  ändr. 3-6, 17, 19, 22, 23, 32 §§

Ändring, SFS 1974:1090

  Förarbeten
  Prop. 1974:151
  Omfattning
  ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:1133

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:33
  Omfattning
  16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21-23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §

Ändring, SFS 1975:1290

Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:151
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §

Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:175
  Omfattning
  ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §

Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:72
  Omfattning
  nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck

Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:169
  Omfattning
  nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §

Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:153
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 16 b §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har avtalet sagts upp dessförinnan tillämpas dock fortfarande 8, 12 a och 21 a §§ i deras äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:136
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:136
  Omfattning
  ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:58
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:89
  Omfattning
  ändr. 19 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:35
  Omfattning
  ändr. 4, 22, 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:162
  Omfattning
  ändr. 4, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:146
  Omfattning
  ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. Äldre föreskrifter gäller alltjämt i ärenden där den slutliga handläggningen påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:95
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:92
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:98
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:98
  Omfattning
  ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:351, Prop. 1992/93:242, Bet. 1992/93:BoU19
  Omfattning
  upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Äldre föreskrifter om förfarandet tillämpas fortfarande i ärenden som enligt lagen (1994:834) om upphävande av bostadssaneringslagen (1973:531) fortfarande skall kunna prövas enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:200, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:JuU31, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  ändr. 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:361, Prop. 1994/95:155, Bet. 1994/95:LU26
  Omfattning
  ändr. 1, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:62) om ändring i jordabalken skall prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:143, Prop. 1996/97:30, Bet. 1996/97:BoU5
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:152, Prop. 1997/98:46, Bet. 1997/98:BoU7
  Omfattning
  ändr. 4, 22 §§
  Ikraftträder
  1998-06-01

Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna i lagen (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259) skall prövas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253, Prop. 1999/2000:73, Bet. 1999/2000:MJU17
Omfattning
ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2000/01:185, Prop. 2000/01:32, Bet. 2000/01:JuU16
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
 2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a och 32 §§ i sina äldre lydelser.
 3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som har hänskjutits till hyresnämnd före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:143, Prop. 2001/02:41
Omfattning
ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:96, Prop. 2002/03:12, Bet. 2002/03:BoU2
Omfattning
ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. För sådana överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket jordabalken i dess lydelse före den 1 januari 2006 och som har ingåtts före ikraftträdandet, gäller 4 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:54, Prop. 2005/06:13, Bet. 2005/06:BoU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:55, Prop. 2005/06:10, Bet. 2005/06:JuU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall 4 och 32 §§ tillämpas i sina äldre lydelser.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:252, Prop. 2005/06:80, Bet. 2005/06:BoU10
Omfattning
ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:300, Prop. 2010/11:128, Bet. 2010/11:JuU23
Omfattning
ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
CELEX-nr
32008L0052
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2012/13:128, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:CU3
Omfattning
ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2013/14:238, Prop. 2013/14:195, Bet. 2013/14:CU30
Omfattning
ny 13 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2016/17:287, Prop. 2016/17:174, Bet. 2016/17:JuU26
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22
Omfattning
ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:266, Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18
Omfattning
ändr. 4, 32 §§
Ikraftträder
2019-10-02

Lag (2020:275) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2019/20:232, Prop. 2019/20:95, Bet. 2019/20:JuU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:366) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2019/20:283, Prop. 2019/20:125, Bet. 2019/20:CU20
Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:923) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2020/21:30, Prop. 2019/20:189, Bet. 2020/21:JuU4
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:1098) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2021/22:42, Prop. 2020/21:201, Bet. 2021/22:CU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:1027) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2021/22:376, Prop. 2021/22:171, Bet. 2021/22:CU24
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2023-01-01