RÅ 1996 not 150

Ansökan av Josef N. om återställande av försutten tid

Not 150. Ansökan av Josef N. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Malmöhus län avslog enligt dom den 20 september 1994 ett överklagande av Josef N. rörande arbetsskada enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Länsrätten avvisade ett överklagande av domen genom beslut den 6 februari 1995 på grund av att överklagandet kommit in för sent. Hos Kammarrätten i Göteborg överklagade Josef N. länsrättens avvisningsbeslut och ansökte om återställande av försutten tid. I beslut den 1 mars 1995 avslog kammarrätten överklagandet och överlämnade handlingarna i målet till Regeringsrätten såvitt avsåg ansökningen. - Josef N. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Han anförde bl.a. följande. Överklagandet var daterat den 16 december 1994 och lämnades även till postbefordran till länsrätten den dagen. Innan överklagandet skedde togs kontakt med länsrätten varvid upplystes att sista dag för överklagande var den 25 december 1994. Med hänsyn till instundande julledigheter m.m. hade ett överklagande upprättats i god tid. Tyvärr syntes det som om brevet kommit på villovägar. Anhopningen av julkort kunde måhända vara orsaken. - Josef N. åberopade ett intyg den 9 februari 1995 undertecknat av hans ombud och en sekreterare på ombudets advokatbyrå. I intyget anfördes bl.a. följande. Överklagandet lämnades till postbefordran den 16 december 1994. Eftersom advokatbyrån sällan hade ärenden i Malmöhus län mindes intygsgivarna det särskilt. Sekreteraren mindes att hon på förfrågan fick uppgift om att försändelsen skulle sändas till Länsrätten i Malmöhus län. Hon mindes också att hon skrev adressen på ett brev. Brevet lämnades sedan med övriga försändelser i en brevlåda på fastigheten där huvudpostkontoret inrymdes. -Regeringsrätten (1996-06-11, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökanden kan inte anses ha visat att tiden för att överklaga länsrättens dom försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Ansökningen om återställande av den försuttna tiden skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-04-29, G. Mattsson)

*REGI

*INST