RÅ 1996 not 155

Ansökan av Gustaf G. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Regeringsrätten meddelade den 12 december 1995 dom i ett mål angående disciplinansvar som anhängiggjorts av Gustaf G. (Anm.:se RÅ 1995 not. 381). I en skrivelse till Regeringsrätten hävdade Gustaf G. att domen måste anses vila på olaglig och rättsstridig grund. I avgörandet hade nämligen deltagit en ledamot som var jävig eftersom han i ett annat ärende omotiverat hade vägrat att meddela prövningstillstånd

Not 155. Ansökan av Gustaf G. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Regeringsrätten meddelade den 12 december 1995 dom i ett mål angående disciplinansvar som anhängiggjorts av Gustaf G. (Anm.:se RÅ 1995 not. 381). I en skrivelse till Regeringsrätten hävdade Gustaf G. att domen måste anses vila på olaglig och rättsstridig grund. I avgörandet hade nämligen deltagit en ledamot som var jävig eftersom han i ett annat ärende omotiverat hade vägrat att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten (1996-06-13, Tottie, Berglöf, Nordborg): Regeringsrätten, som behandlar Gustaf G:s skrivelse som en ansökan om resning i målet angående disciplinansvar, finner inte att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall därför inte beviljas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-06-04, Gustafson)

*REGI

*INST