RÅ 1996 not 156

Omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)

Not 156. Ansökan av Sinikka J. om resning. - Ordföranden i Socialnämnden i Sollefteå beslöt den 12 januari 1995 enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att omedelbart omhänderta Sinikka J:s dotter Caroliina. Beslutet fastställdes av Länsrätten i Västernorrlands län den 25 januari 1995. I beslut den 6 februari 1995 avslog Kammarrätten i Sundsvall ett överklagande från Sinikka J. Regeringsrätten beslöt den 22 september 1995 att inte meddela Sinikka J. prövningstillstånd. - I sin ansökan om resning anförde Sinikka J. bl.a. följande. Såväl socialtjänstlagen som LVU föreskrev insatser i samarbetsform innan ett beslut om tvångsåtgärd vidtogs. I hennes fall var placeringen på barnhemmet "Elvan", där hon vistades med sin dotter efter förlossningen, av frivillig natur. När de sociala myndigheterna inte ville presentera vare sig hjälp eller stödåtgärder ännu efter cirka en månads tid, frågade hon om hon fick lämna "Elvan". Detta resulterade i omhändertagandet enligt LVU. Underlåtenheten att föreslå stöd eller samarbete gjorde att man inte levt upp till de av lagen stadgade premisserna för ett omhändertagande. -Regeringsrätten (1996-06-13, Tottie, Berglöf, Nordborg): I målet har inte visats att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning kan därför inte beviljas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-06-04, Gustafson)

*REGI

*INST