RÅ 1996 not 178

Omsorgsnämnd som avslagit en begäran om utlämnande av namn på uppgiftslämnare, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att utlämna namnen (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen)

Not 178. Överklagande av Omsorgsnämnden i Laholms kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Curatos Senior AB överklagade ett beslut av Omsorgsnämnden i Laholms kommun ang. rätt att ta del av vissa uppgifter. -Kammarrätten i Göteborg (1995-12-05, Kärrström, Häggbom, Jolfors Detert): Enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen gäller sekretess bl.a. för uppgift i ärende om upphandling om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Bestämmelsen gäller till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. - Av de personer som lämnat upplysningar till omsorgsnämnden är tre stycken anställda vid Malmö kommun och har uttalat sig i denna egenskap. Den fjärde personen som lämnat upplysningar har uttalat sig i annan egenskap och är inte offentliganställd. Enligt kammarrättens bedömning måste personer med ledande befattningar i offentlig tjänst vara beredda att lämna uppgifter om t.ex. hur en privatentrepenad för kommunal verksamhet enligt deras uppfattning har fungerat, även om de inte kan göra det anonymt. Vad däremot gäller andra personer finner kammarrätten att det är ett rimligt antagande att ett utlämnande av namnen på dessa skulle kunna medföra att nämnden vid kommande upphandlingar kan få svårigheter att erhålla uppriktiga informationer om olika anbudsgivare. - Kammarrätten finner därför att uppgiften om vilka tre anställda vid Malmö kommun som lämnat information inte kan omfattas av sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen. Däremot gäller sekretess enligt angivna bestämmelse för namnet på den uppgiftslämnare som inte är offentliganställd. - Domslut. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet såvitt gäller uppgiften om namn på tre anställda vid Malmö kommun och förordnar att dessa namn skall lämnas ut. - Kammarrätten avslår överklagandet såvitt gäller uppgiften om namnet på den fjärde person som lämnat upplysningar till omsorgsnämnden. - Hos Regeringsrätten yrkade omsorgsnämnden att kammarrättens dom skulle upphävas och att nämndens beslut att avslå framställningen om att få ta del av de ifrågavarande anteckningarna fastställdes. - Regeringsrätten (1996-06-25, Brink, Tottie, Dahlman, Holstad): I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 15 kap.7 och 8 §§sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att en myndighet inte får överklaga ett beslut varigenom förordnats om utlämnande av en allmän handling som myndigheten förvarar. Nämnden har således inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1996-06-11, Lenberg Karlsson)

*REGI

*INST