RÅ 1996 not 179

Uppgift i mål om eftertaxering hos kammarrätt om namn på styrelseledamöter i angivna utländska bolag

Not 179. Överklagande av Hannes R. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I en skrivelse till Kammarrätten i Göteborg begärde Hannes R. att få veta namnen på de personer som ingått i styrelserna för Stena Caribbean Line Ltd (kammarrättens mål nr 1765--1766-1995), Stena Cargo Line Ltd (mål nr 1767-1995), Seaburg Inc (mål nr 1768--1769-1995), Fernwood Inc (mål nr 1770--1771-1995), Vikon Enterprises Ltd (mål nr 1772-1773-1995), Stena Shipping Line Ltd (mål nr 1774--1775-1995) samt Stena Ocean Line Ltd (mål nr 1776-1777-1995). - Målen med nr 1765-- 1777-1995 avsåg de nyss nämnda bolagens taxeringar åren 1989 och 1990. De namnuppgifter som Hannes R. önskade få ta del av fanns i samtliga fall i avsnitt 7 i de av skattemyndigheten för bolagen upprättade revisionspromemorierna. Promemorierna återfanns i samtliga mål som bilaga 2 i länsrättens akter. -Kammarrätten i Göteborg (1996-06-25, Nordbeck, Rosen, Norgren): Ett utlämnande av de namnuppgifter som Hannes R. begärt att få ta del av kan antas medföra att bolagen eller annan kommer att lida sådan skada eller sådant men som åsyftas i 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen. Hannes R. kan därför inte få ta del av dem. - Kammarrätten avslår Hannes R:s begäran. - Hannes R. vidhöll sin i kammarrätten framställda begäran. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Det gällde ett rakt skaderekvisit i skatteprocess hos domstol, vilket innebar att presumtionen var för offentlighet. Bolagen kunde inte antas lida skada av att uppgifterna lämnade ut eftersom verksamheten var avvecklad samt bolagen namnändrade och sålda. Mot bakgrund av att länsrätten i skatteprocessen fastställt att bolagen haft fast driftställe i Göteborg fanns ingen anledning att tillämpa en sekretess som vore helt otänkbar om det gällt svenska bolag och deras företrädare. - Regeringsrätten (1996-06-25, Brink, Tottie, Dahlman, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. - Hannes R:s framställning avser namnen på de personer som ingått i styrelserna för sju av honom angivna utländska bolag. Uppgifterna är intagna i revisionspromemorior, som ingetts av skattemyndighet i tretton hos kammarrätten anhängiga mål angående eftertaxering av bolagen. Skattemyndigheten gör i målen gällande att bolagen är skattskyldiga i Sverige. Bolagen bestrider att så skulle vara förhållandet. Kammarrätten har ännu inte avgjort målen. - De begärda uppgifterna avser de berörda utländska bolagens organisatoriska förhållanden liksom de enskilda styrelseledamöternas personliga och ekonomiska förhållanden. Uppgifterna är normalt inte registrerade i Sverige eller eljest här tillgängliga i allmän handling. - Uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som inhämtats vid taxeringsrevision bedöms i allmänhet inte kunna röjas utan att den enskilde lider skada eller men som avses i 9 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (jfr. prop. 1979/80:2, del A, s. 259 samt RÅ 1983 2:9, RÅ 1985 Ab 137 samt RÅ 1990 not. 286 och not. 379). Anledning saknas att göra annan bedömning såvitt gäller de i förevarande mål aktuella uppgifterna. - Regeringsrätten finner således att ett röjande av de i revisionspromemorior intagna uppgifterna om namnen på de personer som ingått i styrelserna för de angivna utländska bolagen kan antas innebära skada eller men för de berörda enskilda styrelseledamöterna. Som kammarrätten funnit föreligger därmed sekretess för de efterfrågade uppgifterna. Hannes R:s överklagande skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Hannes R:s överklagande. (fd I 1996-06-11, Lenberg Karlsson)

*REGI

*INST