RÅ 1996 not 191

I mål om resning, rättsprövning och bistånd enligt socialtjänstlagen

Not 191. Ansökan av Vera B. om resning i mål ang. läkarlegitimation. - Vera B:s legitimation som läkare återkallades genom beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd den 31 mars 1982. Genom beslut den 30 augusti 1985 avslog ansvarsnämnden en begäran av Vera B. om återfående av sin läkarlegitimation. Regeringsrätten har avslagit flera ansökningar av Vera B. om resning i nämnda ärenden, senast genom beslut den 13 februari 1996. Regeringsrätten har vidare vid tre tillfällen tagit ställning till ansökningar av Vera B. om rättsprövning eller resning avseende beslut som Justitiedepartementet och regeringen fattat i skadeståndsärenden i anledning av den återkallade läkarlegitimationen. Härutöver har Regeringsrätten avskrivit ett mål rörande rättsprövning av regeringens beslut angående bärgning av M/S Estonia och beslutat att inte meddela prövningstillstånd i två mål angående bistånd enligt socialtjänstlagen. - Vera B. begärde genomgång av samtliga de ärenden, som förekommit beträffande henne i Regeringsrätten sedan den 20 oktober 1991 och att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling. Härutöver framställde Vera B. yrkanden avseende vissa personer och myndigheter.Regeringsrätten (1996-07-03, Wadell, Werner, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl för muntlig förhandling föreligger inte. - Vera B:s yrkande får uppfattas som en ansökan om resning i de av Regeringsrätten tidigare avgjorda målen om resning, rättsprövning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Hon har emellertid inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva målen på nytt. Nu föreliggande ansökan om resning skall därför avslås. - Vad Vera B. i övrigt yrkat är inte av beskaffenhet att kunna prövas av Regeringsrätten. Hennes talan i denna del skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar Vera B:s i övrigt framställda yrkanden. (fd III 1996-06-26, Noring)

*REGI

*INST