RÅ 1996 not 198

Nya omständigheter i ärende om ändrad könstillhörighet (bifall)

Not 198. Överklagande av X i mål om resning avseende ändrad könstillhörighet. - Socialstyrelsen biföll i beslut den 23 september 1980 en ansökan av X om fastställelse av könstillhörighet som kvinna enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. I skrivelse den 14 juni 1995 ansökte X, som bytt namn hos Kammarrätten i Stockholm om resning i det genom Socialstyrelsens beslut avgjorda ärendet. Kammarrätten (1995-10-16, Anclow, Schele, Noltorp) avslog ansökningen. - X överklagade kammarrättens beslut och vidhöll sin ansökan. Till stöd för sin talan anförde X bl.a. Efter Socialstyrelsens beslut var X sambo med en kvinna i ca 13 år. Deras relation innebar att X:s ursprungliga identitet förstärktes och att bytet av könstillhörighet visade sig helt felaktigt. - Prövningstillstånd meddelades. - Socialstyrelsen tillstyrkte i avgivet yttrande bifall till ansökningen och anförde bl.a. Mot bakgrund av vad som numera har framkommit kan konstateras att X:s tillstånd 1980 uppenbarligen kom att oriktigt tolkas som ett fall av genuin transsexualism. Vid den nu gjorda utredningen har framträtt nya aspekter i ärendet som motiverar ett ändrat ställningstagande med frångående av den tidigare bedömningen. Enligt Socialstyrelsens uppfattning finns därför nu skäl att för X:s del medge en återgång till manlig könstillhörighet. -Regeringsrätten (1996-08-16, Wadell, Berglöf, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att det med hänsyn till omständigheterna finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Socialstyrelsens beslut den 23 september 1980 bör därvid undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer Socialstyrelsens beslut den 23 september 1980. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå för uppgifterna i denna dom utom i fråga om vad som anges efter rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd III, 1996-08-06, Linden)

*REGI