RÅ 1996 not 199

Nya omständigheter ang. inkomstförhållanden , resning (avslag) / Nya omständigheter ang. inkomstförhållanden i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 199. Ansökan av Anja M. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Västmanlands läns allmänna försäkringskassa beviljade i beslut den 8 februari 1989 Anja M. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380) för tiden mars 1989 - februari 1990, för vilken tid hon också beviljats helt sjukbidrag. Vid beräkningen av livräntan bedömdes hennes årsinkomst om skadan inte inträffat ha uppgått till 146 000 kr motsvarande heltidsarbete med femskiftsgång. Genom beslut den 11 april 1990 beviljade försäkringskassan henne livränta enligt nämnda lag för tiden från och med mars 1990. Hon beviljades också hel förtidspension från och med denna tid genom ett annat beslut. - Vid beräkning av den nya livräntan bedömdes hennes årsinkomst om skadan inte inträffat ha uppgått till 107 400 kr motsvarande halvtidsarbete med treskiftsgång. Anja M. överklagade kassans beslut den 11 april 1990 om livränta och yrkade att denna skulle beräknas efter en inkomst från heltidsarbete med femskiftsgång. I dom den 1 juni 1993, mål nr 10975-1992, avslog Kammarrätten i Stockholm hennes överklagande. Kammarrätten anförde bl.a. följande: Även om det skulle anses att skiftbasen slutit en för bolaget bindande överenskommelse med Anja M. om att hon skulle arbeta efter ett femskiftsschema, har denna överenskommelse emellertid tillkommit först efter det att Anja M. blivit varaktigt arbetsoförmögen på grund av arbetsskadan. Anja M:s livränta skall därför, som försäkringskassan funnit, beräknas på grundval av en inkomst av treskiftsarbete på deltid. - Anja M. överklagade domen, men i beslut den 25 januari 1994 i samma mål avvisade kammarrätten överklagandet på grund av att det hade kommit in för sent. Avvisningsbeslutet överklagades av Anja M. I beslut den 27 maj 1994 ändrade Försäkringsöverdomstolen inte kammarrättens beslut. - I ansökningen anhöll Anja M. om resning i det genom kammarrättens dom den 1 juni 1993 avgjorda målet och yrkade att hennes livränta skulle beräknas på grundval av femskiftsarbete på heltid. Hon åberopade två handlingar som hon fått från försäkringskassan och som innehöll underlag för beräkning av den livränta som samordnats med sjukbidraget. Hon hävdade att dessa handlingar inte varit tillgängliga för kammarrätten när den meddelat dom i målet. -Regeringsrätten (1996-09-09, Brink, Dahlman, Berglöf): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Såvitt framgår av handlingarna i målet har de uppgifter som sökanden åberopar varit tillgängliga för kammarrätten i dess mål. Det har inte heller i övrigt framkommit något sådant förhållande som kan utgöra grund för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-08-22, G. Mattsson)

*REGI

*INST