RÅ 1996 not 20

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 20. Ansökan av Anne-Marie W. om resning i ärende ang. arbetsskadeförsäkring. - Kristianstads läns allmänna försäkringskassa avslog genom beslut den 26 augusti 1983 en ansökan av Anne-Marie W. om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring avseende vissa sjukdomsfall fr.o.m. den 9 augusti 1982 som enligt Anne-Marie W. hade samband med ett olycksfall den 19 oktober 1981. Sedan Anne-Marie W. överklagat beslutet lämnade Försäkringsrätten för Södra Sverige i dom den 17 februari 1986 överklagandet utan bifall, eftersom betydligt starkare skäl enligt försäkringsrätten talade mot ett samband mellan olycksfallet och de aktuella sjukdomsfallen. - Anne-Marie W. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa att hennes sjukdomsfall fr.o.m. den 9 augusti 1982 var en följd av olycksfallet den 19 oktober 1981. Till stöd härför åberopade hon bl.a. ett intyg av överläkaren Torsten Havdrup, dagtecknat den 13 februari 1995. Hon anförde bl.a. följande. Genom fortsatt utredning och efter operativt ingrepp hade efter försäkringsrättens dom konstaterats att smärttillstånd från höger knä föranletts av instabilitet mellan övre ändar av skenben och vadben och att detta var en följd av olyckan 1981. Även om det tidigare skadade vänsterknät försämrats som en följd av snedbelastning på grund av skadan i höger knä och detta bidragit till arbetsoförmåga, måste detta anses som en följd av olyckan den 19 oktober 1981. På grund av skadan hade hon inte kunnat återgå till arbete och arbetsförmågan hade varit nedsatt med minst hälften. Om den medicinska utredningen, som den förelåg, hade varit för handen vid bedömningen 1983, skulle sannolikt utgången i målet ha blivit en annan. - Anne-Marie W. yrkade vidare allmän rättshjälp med förordnande av hennes ombud till biträde. -Regeringsrätten (1996-02-06, Dahlman, von Bahr, Baekkevold): Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Anne-Marie W. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår yrkandet om allmän rättshjälp och ansökningen om resning. (fd II 1996-01-16, Bergquist)

*REGI

*INST