RÅ 1996 not 200

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Oriktig rättstillämpning? (ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., avslag)

Not 200. Ansökan av Lennart A. om resning i ett mål ang. ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - I besvär över 1987 års taxering yrkade vederbörande skattemyndighet hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län att Lennart A. skulle beskattas i inkomstslaget kapital för förtäckt utdelning med 3 021 445 kr och att påförd inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skulle undanröjas. Lennart A. yrkade i länsrätten ersättning för sina kostnader i målet med 149 806 kr. I dom den 30 april 1992 fann länsrätten att skattemyndigheten inte visat fog för sin talan och avslog därför överklagandet. Lennart A. tillerkändes ersättning för sina kostnader i målet med skäliga ansedda 50 000 kr. - Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom såväl i sak som beträffande rättegångskostnaderna. I kostnadsfrågan yrkade skattemyndigheten att Lennart A. skulle vägras ersättning för sina kostnader. Lennart A. bestred ändring och yrkade ersättning för sina kostnader i kammarrätten med 69 587 kr. - I dom den 18 januari 1995 avslog kammarrätten skattemyndighetens överklagande beträffande inkomsttaxeringen. I domen upphävdes däremot länsrättens avgörande till den del Lennart A. tillerkänts ersättning för kostnader. Vidare avslogs Lennart A:s yrkande om ersättning för kostnader i kammarrätten. I domskälen uttalade kammarrätten att det inte kunde anses oskäligt att Lennart A. själv fick bära sina kostnader. Sedan Lennart A. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 4 oktober 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen anhöll Lennart A. om resning och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med 219 393 kr. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt trädde i kraft den 1 juli 1989. Oaktat detta hade kammarrätten i sina domskäl angett att hänsyn skulle tas till förmögenhetsförhållanden i 1987 års deklaration, dvs. utgången av det år aktieöverlåtelsen skedde. Lagen ägde tillämpning på ersättning för kostnader och åtgärder som vidtagits efter ikraftträdandet, dvs. såvitt nu var aktuellt efter den 1 juli 1989. Per den 31 december 1991 hade hans förmögenhet uppgått till 74 935 kr och året efter till minus 133 349 kr. Kammarrättens tillämpning av lagen innebar att hänsyn tagits till förhållanden två och ett halvt år innan lagens ikraftträdande vilket var felaktigt. Tillämpningen av den aktuella lagen kunde endast avse förhållanden och ersättningar som uppkommit efter dess ikraftträdande den 1 juli 1989. Samtliga yrkade kostnader låg efter denna tidpunkt. Det var av synnerlig vikt att Regeringsrätten prövade målet med hänsyn till karaktären av kammarrättens rättstillämpning. -Regeringsrätten (1996-09-11, von Bahr, Holstad, Nordborg): Vad Lennart A. anfört utgör inte synnerliga skäl att pröva saken på nytt.-Regeringsrätten avslår Lennart A:s ansökning. (fd II 1996-08-21, Eriksson)

*REGI

*INST