RÅ 1996 not 201

Socialnämnd, som avslagit begäran om utlämnande av vissa handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut dessa (2:15 TF, 15:7 sekrL)

Not 201. Överklagande av Socialnämnden i Uppvidinge kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. -Kammarrätten i Jönköping (1996-06-28) beslutade att med ändring av socialnämndens avslagsbeslut vissa handlingarur en socialakt fick lämnas ut till en enskild. Målet visades åter till socialnämnden för erforderlig handläggning.-I överklagandet yrkade socialnämnden att kammarrättens dom skulle upphävas. Vidare yrkades inhibition. - Regeringsrätten (1996-09-12, Brink, Dahlman, Berglöf, Swartling): Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden ej är behörig att föra talan mot beslut som där avses samt att talan ej får föras mot beslut, enligt vilket allmän handling skall lämnas ut utan inskränkande förbehåll. Socialnämnden äger därför inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom. - Regeringsrätten avvisar Socialnämndens i Uppvidinge kommun talan. (fd I 1996-08-21, Rundquist)

*REGI

*INST