RÅ 1996 not 206

Ofullständig prövning av lämnade uppgifter (resning, avslag) / Ofullständiga uppgifter i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag) / Arbetsskadeförsäkring, ofullständig prövning av lämnade uppgifter (avslag)

Not 206. Ansökan av Nikola R. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Hallands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 14 december 1992 att inte tillerkänna Nikola R. någon ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i anledning av en anmälan om arbetsskada som kommit in till kassan den 20 maj 1988. Nikola R. överklagade beslutet till Länsrätten i Hallands län som i dom den 13 september 1993 avslog överklagandet. Länsrätten avvisade i ett beslut den 29 november 1993 i samma mål Nikola R:s överklagande av domen till Kammarrätten i Göteborg på grund av att överklagandet kommit in för sent. Sedan Nikola R. överklagat avvisningsbeslutet avslog kammarrätten detta överklagande i beslut den 4 maj 1994. Nikola R. överklagade detta beslut men Försäkringsöverdomstolen beslutade den 30 december 1994 att inte meddela prövningstillstånd, varför kammarrättens avgörande stod fast. - I ansökningen anhöll Nikola R. om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att hans skador skulle anses utgöra en arbetsskada eller, i andra hand, att målet återförvisades till länsrätten för vidare handläggning. Han anförde bl.a. följande. Han hade till försäkringskassan anmält sina rygg- och axelbesvär och begärt att de skulle bedömas som arbetsskada. Kassan hade inte uttalat sig om hans besvär i axlarna (eller vänster skuldra). Han hade överklagat och uttryckligen yrkat att även axel- och skulderbesvären skulle prövas. Trots detta hade inte länsrätten prövat dessa skador. -Regeringsrätten (1996-09-18, Brink, Dahlman, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I den anmälan om arbetsskada som kom in till försäkringskassan den 20 maj 1988 har under skadans omfattning endast markerats rygg utom nacke. Med hänsyn härtill och med beaktande av förhållandena i övrigt finner Regeringsrätten att de omständigheter som sökanden anfört i resningsmålet inte visar att försäkringskassans och länsrättens prövning av frågan om ersättning till sökanden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring i anledning av den anmälda skadan varit behäftad med någon sådan felaktighet som kan anses utgöra synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Inte heller har sökanden i resningsmålet visat något annat särskilt förhållande som kan utgöra grund för resning. Ansökningen om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-08-21, G. Mattsson)

*REGI

*INST