RÅ 1996 not 211

Inkomsttaxering, bolag beskattat för samma inkomst två gånger (bifall)

Not 211. Ansökan av Skarpnäcks Invest AB om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Bolaget hade i sina räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 1983 dels redovisat som pågående arbete ett projekt benämnt SL Kristineberg dels skrivit ner kostnader hänförliga till nämnda projekt. För följande räkenskapsår 1984 hade bolaget ansett projektet SL Kristineberg slutfört och slutredovisat intäkter och kostnader hänförliga till projektet. - I dom den 18 november 1987 beslutade Länsrätten i Stockholms län att intäkter och kostnader hänförliga till projekt SL Kristineberg skulle tas upp till beskattning vid 1984 års taxering eftersom nämnda projekt fick anses som avslutat under räkenskapsåret 1983. Till följd härav höjde länsrätten bolagets taxeringar såvitt här är i fråga med 331 330 kr avseende skillnaden mellan redovisade à conto-faktureringar och direkta kostnader för projekt SL Kristineberg samt dels 43 113 kr avseende återfört reserveringsavdrag hänförlig till nedlagda kostnader på nämnda projekt. - I besvär hos Kammarrätten i Stockholm anförde bolaget bl.a. att det hade haft fog för att behandla projekt SL Kristineberg som pågående arbete, att projektet redovisats i bokslutet 1984 (1985 års taxering) och att beskattning vid 1984 års taxering stod i strid med bolagets redovisning. - I dom den 14 juni 1991 beslutade kammarrätten att inte ändra länsrättens dom. - I ansökningen om resning yrkade Skarpnäcks Invest AB, som bolaget slutligen framställt sin talan, att 1985 års taxering skulle nedsättas med 268 323 kr vid den statliga och kommunala taxeringen. Som grund för ansökningen anförde bolaget bl.a. följande. Länsrätten och kammarrätten hade i sina domar avseende 1984 års taxering inte noterat att vid påföljande taxering 1985 hade arbeten avseende projekt SL Kristineberg slutredovisats med påföljd att samma resultatandelar blivit föremål för beskattning två gånger. Av handlingarna i målet framgick att ifrågavarande arbeten slutfakturerats den 9 januari 1984 och således tagits upp till beskattning och taxerats 1985. Då de aktuella domarna meddelades under 1991 hade det gått för lång tid för att bolaget skulle ha någon möjlighet att vinna rättelse inom den ordinarie respektive den extraordinarie besvärstiden avseende 1985 års taxering. Bolaget hade dessutom under aktuell period bytt både företagsledning, ombud och revisor varför det var först när nuvarande revisorer gick igenom handlingarna som dubbeltaxeringen uppmärksammades. Det fanns då ingen möjlighet att vinna rättelse genom ordinarie eller extraordinarie besvär. Bolaget konstaterade att 1985 års taxering hade kunnat korrigeras i nu berörda avseenden genom utnyttjande av stadgandet i 105 § taxeringslagen. - Riksskatteverket godtog att Skarpnäcks Invest AB:s för 1985 års taxering redovisade inkomst av rörelse skulle nedsättas med 268 323 kr såväl vid taxering till statlig inkomstskatt som vid taxering till kommunal inkomstskatt, mot bakgrund av att det enligt bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 1984 var sannolikt att bolaget inte erhållit avdrag för ifrågavarande belopp vid 1985 års taxering. -Regeringsrätten (1996-09-24, Wahlgren, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet får anses utrett att Skarpnäcks Invest AB blivit beskattat för samma intäkt vid såväl 1984 års taxering som 1985 års taxering och att intäkt av rörelse därför bör nedsättas med 268 323 kr vid 1985 års taxering till statlig och kommunal inkomstskatt. - Med hänsyn härtill och till övriga omständigheter i målet bör resning beviljas. Med hänsyn till att fullständig utredning inte föreligger för att åsätta bolaget taxering 1985 bör målet visas till Länsrätten i Stockholms län. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. Regeringsrätten förordnar att Länsrätten i Stockholms län skall ta upp Skarpnäcks Invest AB:s taxering 1985 för ny behandling. (fd I 1996-09-05, Hedin)

*REGI

*INST