RÅ 1996 not 219

Nya omständigheter i mål enligt LVU (resningsärende, avslag) / Nya omständigheter i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)

Not 219. Ansökan av Susanne M. och Jan-Erik J. om resning i LVU-mål. - Länsrätten i Kristianstads län beslutade den 17 oktober 1995 att Susanne M:s och Jan-Erik J:s son Rickard skulle beredas vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Susanne M. och Jan-Erik J. överklagade länsrättens dom. Kammarrätten i Göteborg avslog genom dom den 12 december 1995 överklagandet. Regeringsrätten beslöt den 15 februari 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Den 24 oktober 1995 föddes Susanne M:s och Jan-Erik J:s son Anders. Socialnämndens i Kristianstads kommun ordförande beslöt den 25 oktober 1995 att med stöd av 6 § LVU omedelbart omhänderta Anders. Länsrätten, som fastställde det underställda beslutet, fann i dom den 22 december 1995 att även Anders skulle beredas vård enligt LVU. Länsrätten fattade samtidigt beslut angående dels Anders placering dels frågan om föräldrarnas umgänge med Anders. Efter överklaganden av Susanne M. och Jan-Erik J. beslöt Kammarrätten i Göteborg i tre domar den 22 mars 1996 att avslå överklagandena. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd enligt tre skilda beslut den 21 maj 1996. - Susanne M. och Jan-Erik J. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i ovan angivna mål, i vilka Regeringsrätten fattat beslut den 15 februari 1996 och den 21 maj 1996. De yrkade vidare att Regeringsrätten skulle besluta om omedelbar inhibition samt häva all sekretess i målen. Som huvudsakligt skäl för att resning skulle beviljas anförde de hypoteser avseende en naturlig förklaring till hur de i målet angående LVU-vård av Rickard aktuella bakterierna kunnat återfinnas i Rickards blodbana. De åberopade vidare att utredningen i målen var ofullständig. -Regeringsrätten (1996-10-03, Wahlgren, Dahlman, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Susanne M. och Jan-Erik J. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resningsansökningarna skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1996-09-10, Larsson)

*REGI

*INST