RÅ 1996 not 220

Körkort, sökanden häktad under tid då läkarintyg skulle inges (avslag)

Not 220. Ansökan av Peter M. om resning i mål om körkort. - Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 17 oktober 1995 att återkalla Peter M:s körkort och körkortstillstånd med stöd av 16 § 8 körkortslagen, eftersom han inte följt föreläggande att inom viss tid inkomma med läkarintyg till länsstyrelsen. Genom dom den 21 november 1995 ändrade Länsrätten i Stockholms län inte länsstyrelsens beslut. Sedan Peter M. överklagat länsrättens dom meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd genom beslut i protokoll den 14 december 1995. Peter M. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten, som inte meddelade prövningstillstånd i beslut den 23 april 1996. Kammarrättens beslut stod därför fast. - I skrivelse, som upptagits som en ansökan om resning, yrkade Peter M. omprövning i ärendet rörande återkallelse av hans körkort och körkortstillstånd. Som grund härför anförde han i huvudsak att han varit häktad under den tid han skulle ge in läkarintyg till länsstyrelsen och att han därför varit förhindrad att genomgå nödvändig läkarundersökning. -Regeringsrätten (1996-10-04, Wahlgren, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Peter M. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-09-24, Noring)

*REGI

*INST