RÅ 1996 not 232

Ansökan av Mirja V. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 232. Ansökan av Mirja V. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Östergötlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 4 februari 1991 att inte tillerkänna Mirja V. någon ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) i anledning av hennes besvär från nacke och axlar. Hon överklagade, men i dom den 29 oktober 1992 lämnade Kammarrätten i Jönköping hennes överklagande utan bifall. Kammarrätten motiverade sin dom med att man liksom försäkringskassan fann att det i målet förelåg fyra skadefall. Eftersom sjukdomsfallen vid respektive skadefall inte varat över samordningstiden (90 dagar) kunde någon ersättning enligt LAF inte utgå till Mirja V. för dessa. Även vad gällde rätten till ersättning enligt LAF under tid för studier gjorde kammarrätten samma bedömning som försäkringskassan. Kassan hade angett att någon ersättning under studier till församlingsassistent/fritidsledare inte kunde beviljas eftersom utbildningen inte hade planerats i samråd med arbetsförmedlingen och någon samlad bedömning av Mirja V:s möjligheter att få annat lämpligt arbete inte hade gjorts. - I ansökning yrkade Mirja V. att resning skulle beviljas i målet. Hon anförde bl.a. följande. Hon hade tagit tjänstledigt för studier, vilket hon haft rätt till enligt lag. Studierna hade hon finansierat med studielån. Efter utbildningen hade hon gått tillbaka till sin gamla arbetsplats, men fick besvär på nytt och blev uppsagd på grund av arbetsbrist. - Av de handlingar Mirja V. åberopade framgick bl.a. att hon arbetade som expeditionsföreståndare på Röda korsets expedition i Finspång åtta timmar i veckan. -Regeringsrätten (1996-10-21, Wahlgren, Dahlman, Berglöf): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har emellertid inte framkommit något sådant förhållande som kan utgöra grund för resning. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-10-15, G. Mattsson)

*REGI

*INST