RÅ 1996 not 24

Avvisat (sökanden ej saklegitimerad i regeringsärende ang. kommunal vuxenutbildning) / Sökanden ej saklegitimerad i regeringsärende ang. kommunal vuxenutbildning (avvisat)

Not 24. Ansökan av Christina L. om resning i ärende ang. kommunal vuxenutbildning. - Stockholms Skolor, centralförvaltningen, hemställde i skrivelse den 6 september 1993 till Utbildningsdepartementet, med hänvisning till 2 kap. 8 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning, om beslut att kommunen fick ge uppdrag att anordna komvuxutbildning även till annan utbildningsanordnare än lokala avdelningar av vissa studieförbund m.fl. - I beslut den 14 oktober 1993 medgav regeringen att Stockholms kommun gav uppdrag åt enskild fysisk eller juridisk person att anordna komvux. - Christina L. ansökte om resning i det av regeringen avgjorda ärendet. -Regeringsrätten (1996-02-07, Björne, Werner, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår inte att regeringsbeslutet berör Christina L. på ett sådant sätt att hon med anledning av beslutet äger söka resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1996-01-16, Lundgren)

*REGI

*INST