RÅ 1996 not 25

Avslag (vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter) / Vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter (avslag) / Vitesföreläggande enligt lagen om kemiska produkter (resningsärende)

Not 25. Ansökan av George Henscher AB om återställande av försutten tid alternativt resning i mål ang. utdömande av vite. - Sedan Kemikalieinspektionen i beslut den 11 mars 1992 med stöd av 16 § lagen (1985:426) om kemiska produkter förelagt bolaget vid vite av dels 30 000 kr dels ytterligare 2 000 kr för varje period om en vecka under vilken föreläggandet inte följts att lämna vissa uppgifter om importerade varor till Kemikalieinspektionen och bolaget inte följt föreläggandet, ansökte Kemikalieinspektionen hos Länsrätten i Stockholms län om utdömande av vite om sammanlagt 62 000 kr. Företrädare för bolaget delgavs ansökningen den 1 mars 1993 men yttrade sig inte. Genom dom den 5 juli 1993 förpliktade länsrätten med stöd av 6 § lagen om viten bolaget att till staten utge försuttet vite om sammanlagt 62 000 kr. Domen delgavs bolagets ägare, Jan S., den 3 september 1993. I skrivelse som kom in till Kemikalieinspektionen den 11 oktober 1993 och till länsrätten den 15 oktober 1993 överklagade bolaget länsrättens dom. I beslut den 19 oktober 1993 avvisade länsrätten överklagandet såsom för sent inkommet. - Bolaget ansökte i första hand om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom den 5 juli 1993 och i andra hand om resning i det av länsrätten genom domen avgjorda målet. - Till stöd för ansökningen anförde bolaget i huvudsak följande. Bolaget bytte ägare i januari 1990 då Jan S. övertog samtliga aktier i bolaget. Uppgiften att handlägga frågor av nu aktuell art hade ålegat bolagets verkställande direktör respektive ekonomichef. De ansvariga personerna hade misskött sina uppgifter med påföljd att Kemikalieinspektionen inte erhållit begärda upplysningar. Sådana upplysningar hade numera tillställts inspektionen som inte därefter funnit anledning vidta några ytterligare åtgärder med avseende på de importerade varorna. Kemikalieinspektionens förfrågningar, vitesförelägganden och länsrättens dom hade inte kommit till Jan S:s kännedom förrän den 3 september 1993. Han beordrade då bolagets dåvarande ekonomichef att överklaga länsrättens dom och att omgående besvara inspektionens förfrågan. Jan S. bibringades uppfattningen att denne hade ärendet under kontroll. Att så inte var fallet upptäcktes först då länsrättens avvisningsbeslut den 19 oktober 1993 delgavs honom. Värdet av de importerade varorna hade uppgått till endast 2 000 kr och vitesbeloppet stod inte i rimlig proportion till bolagets bristande fullgörande av sina skyldigheter. Jan S. hade under ärendets gång inte haft möjlighet att vidta åtgärder till undvikande av de konsekvenser som nu drabbat bolaget. -Regeringsrätten (1996-02-09, Björne, Werner, Nordborg): Vad bolaget anfört utgör inte skäl för återställande av försutten tid eller resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-01-16, Lundgren)

*REGI

*INST