RÅ 1996 not 251

Kammarrätt behörig att pröva ansökan om resning i ärende om omedelbart omhändertagande av barn när beslut härom efter underställning avgjorts av länsrätt genom lagakraftvunnet beslut

Not 251. Ansökan av Wadih I. om resning i ärende rörande omedelbart omhändertagande av barn. - Ordföranden i socialnämndens behandlingsutskott i Norrköpings kommun beslutade den 2 december 1993 med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att Wadih I:s dotter Ornina, 930525-5565, omedelbart skulle omhändertas. Beslutet underställdes den 8 december 1993 Länsrätten i Östergötlands län. Länsrätten fastställde enligt beslut den 20 december 1993 det underställda beslutet. Länsrättens beslut överklagades inte. I lagakraftvunnen dom den 28 januari 1994 förordnade länsrätten att Ornina skulle beredas vård med stöd av LVU. Vården upphörde genom beslut av socialnämnden den 23 november 1994. - I en till Kammarrätten i Jönköping ingiven skrivelse anhöll Wadih I. om resning i "LVU-beslutet som fattades den 2 dec. 93". Kammarrätten avvisade enligt beslut i protokoll den 2 maj 1996 Wadih I:s ansökan och överlämnade densamma jämte handlingarna i målet till Regeringsrätten. -Regeringsrätten (1996-11-08, Tottie, Werner, Swartling, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 4. lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i dess lydelse enligt SFS 1995:21 har kammarrätt att pröva sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden, som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Regeringsrätten prövar enligt 2 § andra stycket nämnda lag ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. - Wadih I:s ansökan om resning får anses avse ärende rörande omedelbart omhändertagande av barn enligt 6 § LVU. Detta ärende har slutligt avgjorts av länsrätten genom dess ej överklagade beslut den 20 december 1993 att fastställa det underställda omhändertagandebeslutet. Det ankommer därför på kammarrätten att pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Jönköping beslut och överlämnar Wadih I:s ansökan om resning till kammarrätten för behandling. (fd II 1996-10-16, Noring)

*REGI

*INST