RÅ 1996 not 258

Tiden för överprövning enligt 7 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling

Not 258. Överklagande av Medscand AB ang. överprövning enligt 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. - Bolaget begärde den 2 september 1994 hos Länsrätten i Malmöhus län överprövning av Hälso- och sjukvårdsnämndens i Malmö stad pågående upphandling av medicinsk service (cytologi/patologi) enligt LOU samt hemställde därvid om interimistiskt beslut. - Länsrätten förordnade i interimistiskt beslut den 6 september 1994 att upphandlingen omedelbart skulle avbrytas. - Vid tiden för länsrättens beslut förelåg ett ej justerat protokoll fört vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 augusti 1994, enligt vilket protokoll nämnden beslutat att acceptera anbud från annan leverantör än bolaget. Den 9 september 1994 förelåg det aktuella protokollet från Hälso- och sjukvårdsnämnden i justerat skick. -Länsrätten (1994-09-14, ordf. Linderot) avskrev målet från vidare handläggning med följande motivering: Enligt 7 kap. 1 § andra stycket LOU får en ansökan om överprövning enligt samma paragrafs första stycke inte prövas efter den tidpunkt då beslut om leverantör har fattats. - Som framgår ovan har länsrätten tidigare fattat interimistiskt beslut om att den aktuella upphandlingen skulle avbrytas. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll från sammanträdet den 29 augusti 1994 har oaktat länsrättens beslut därefter justerats innebärande att beslut om leverantör i LOU:s mening har fattats, jfr prop. 1992/93:88 s. 101, 104. Vid sådant förhållande kan länsrätten enligt 7 kap. 1 § andra stycket LOU inte pröva ansökningen varför målet skall avskrivas. - Bolaget överklagade med yrkande att länsrättens beslut skulle upphävas. - Kammarrätten i Göteborg (1994-09-23, Edlund, Koch, Fornbäck): Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 1994 beslutat att acceptera anbud från annan leverantör än bolaget. Beslutet har justerats den 9 september 1994. Bolagets ansökan om överprövning och interimistiskt förordnande kom in till länsrätten den 2 september 1994 och således efter det att beslut om leverantör fattats. Länsrätten borde vid sådant förhållande enligt kammarrättens uppfattning inte ha förordnat att upphandlingen omedelbart skulle avbrytas utan i stället ha avvaktat justeringen och därefter avvisat bolagets ansökan om överprövning. - Kammarrätten undanröjer det överklagade beslutet och avvisar Medscand AB:s ansökan om överprövning. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att kammarrättens beslut skulle undanröjas och målet återförvisas till länsrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten (1996-11-21, Wadell, Sjöberg, von Bahr, Baekkevold, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket LOU får en ansökan om överprövning inte prövas efter den tidpunkt då beslut om leverantör har fattats. - Regeringsrätten har i beslut den 26 juni 1996 (RÅ 1996 ref. 50) funnit att det i nyssnämnda lagrum använda begreppet "då beslut om leverantör fattats" inte har samma innebörd som det begrepp som används i föreskriften i kap. 1 artikel 2 (6) andra meningen i Rådets direktiv 92/13/EEG. Mot bl.a. denna bakgrund fann Regeringsrätten att bestämmelsen i direktivet - enligt vilket överprövning inte får ske "sedan upphandlingsavtalet slutits" - skall ges företräde framför regeln i 7 kap. 1 § andra stycket LOU. - Vad gäller den i förevarande mål aktuella upphandlingen är upplyst att hälso- och sjukvårdsnämnden först den 19 oktober 1994 slutit skriftligt avtal med annan leverantör än bolaget. Länsrätten i Malmöhus län hade därför vid sitt ställningstagande för beslutet den 14 september 1994 bort pröva huruvida bolaget lidit eller kunde komma att lida skada genom brott mot den centrala regeln i 1 kap. 4 § LOU eller någon annan bestämmelse i den lagen. Med hänsyn till att avtal numera har slutits får emellertid den tid inom vilken en prövning kan ske av nämnda fråga anses ha gått till ända. Bolagets yrkande kan därför inte föranleda någon ytterligare Regeringsrättens åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd III 1996-10-15, Karlsson)

*REGI

*INST