RÅ 1996 not 29

Ansökan av Florim Z. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m

Not 29. Ansökan av Florim Z. om resning i ärenden ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 22 oktober 1993 att avslå en ansökan av Florim Z., Fetanet T. och deras son Florent Z. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Familjen Z./T. överklagade beslutet men Utlänningsnämnden avslog den 7 oktober 1994 överklagandet. Nämnden fann därvid att familjen i och för sig omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden men att uppehållstillstånd inte kunde beviljas enligt förordningen eftersom Florim Z. inte hade kunnat styrka sin identitet. - Utlänningsnämnden avslog därefter fyra nya ansökningar av Florim Z., Fetanet T. och Florent Z. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen i dess lydelse intill den 1 juli 1995, den senaste ansökningen genom beslut den 9 mars 1995. I motiveringen till detta beslut anförde nämnden bl.a.: Av utredning framgår emellertid att familjen Z./T. vid tidpunkten för nämndens beslut den 7 oktober 1994 innehade passhandlingar som på ett tillförlitligt sätt styrkte den uppgivna identiteten. - Det kan således konstateras att nämnden fattat ett korrekt beslut på det underlag som fanns vid beslutstillfället. Hade emellertid nämnden haft tillgång till de passhandlingar som nu finns att tillgå, skulle sannolikt familjen Z./T. beviljats uppehållstillstånd med stöd av förordningen. - I beslut den 10 januari 1995 avslog Statens invandrarverk en ansökan av Florim Z:s och Fetanet T:s son Fidan Z., född den 6 september 1994, om uppehållstillstånd samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen. Beslutet överklagades men Utlänningsnämnden avslog den 22 februari 1995 detta överklagande. - I ansökningen yrkade familjen Z./T. att Regeringsrätten skulle bevilja resning och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Till stöd för ansökningen anfördes bl.a. följande. Familjens tidigare ombud hade vid skriftväxling med nämndens kansli i det ursprungliga överklagandeärendet bibringats uppfattningen att Florim Z:s identitet varit styrkt efter det att viss identitetshandling hade sänts in. Nämnden hade inte givit något nytt föreläggande och hade därmed allvarligt brustit i sin processledande funktion. Nämnden hade själv konstaterat att familjen med all sannolikhet skulle ha fått uppehållstillstånd om identitetsfrågan hade varit löst. Familjen hade efter nämndens beslut rett ut problemet med identitetshandling. -Regeringsrätten (1996-02-12, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ansökningen om resning får anses i första hand avse de av Utlänningsnämnden den 7 oktober 1994 och den 22 februari 1995 avgjorda ärendena angående överklagande av Invandrarverkets beslut. - Av handlingarna i målet framgår att familjen Z:s dåvarande ombud i september 1994 till Utlänningsnämnden gav in bl.a. utdrag ur födelseregister samt kopia av identitetskort avseende Florim Z. Till stöd för de nya ansökningarna om uppehållstillstånd har Florim Z. konsekvent hävdat att han har uppvisat och till polismyndigheten i Sandviken givit in sitt hemlandspass i original. I nämndens akt förvaras också en från polismyndigheten den 17 oktober 1994 inkommen telefaxkopia av passet. På grund av det anförda och med hänsyn till vad nämnden i sitt beslut den 9 mars 1995 har anfört om passhandlingarna och deras betydelse för frågan om uppehållstillstånd finner Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om uppehållstillstånd m.m. för familjen Z./T. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i de av Utlänningsnämnden den 7 oktober 1994 och den 22 februari 1995 avgjorda ärendena och visar dessa åter till nämnden för ny handläggning. I avvaktan på nytt beslut av nämnden får vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av familjen Z./T. inte företas. (fd II 199601-25, Hoffstedt)

*REGI

*INST