RÅ 1996 not 291

Fråga om rätt instans för talan mot försäkringskassas beslut (yrkesskadeförsäkring) / Fråga om rätt instans för talan mot försäkringskassas beslut rörande yrkesskadeförsäkring

Not 291. Överklagande av Riksförsäkringsverket ang. rätt forum för prövning av mål beträffande yrkesskadeförsäkring. -Länsrätten i Malmöhus län (1994-04-25, ordf. Karlsson) avslog ett överklagande av Bengt N. över ett beslut varigenom Malmöhus läns allmänna försäkringskassa den 16 juli 1993 avslagit en begäran från Bengt N. att ett sjukfall med början den 22 oktober 1991 avseende nackbesvär (diskbråck) skulle godkännas som recidiv till ett olycksfall i arbetet den 9 september 1976. - Bengt N. vidhöll att hans diskbråck skulle anses som en följd av arbetsskadan 1976. - Kammarrätten i Göteborg (1995-09-25, Häggbom, Monell, Ocklind): Enligt punkt 1 av övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall den upphävda lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring alltjämt gälla i fråga om skada som inträffat före den 1 juli 1977. Av 5 § lag (1973:60) och 1 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:185) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m.m. framgår att talan mot beslut av allmän försäkringskassa i ärenden om ersättning enligt sistnämnda lag skall föras hos Riksförsäkringsverket. Enligt SFS 1977:274 gäller denna ordning alltjämt i fråga om skador som inträffat före den 1 juli 1977. - Bengt N:s anmälan avser en skada till följd av olycksfall som inträffade den 9 september 1976 och skall därför prövas enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Försäkringskassans beslut skall vidare överklagas till Riksförsäkringsverket och inte till domstol. Länsrätten har således inte varit behörig att pröva Bengt N:s överklagande. - Kammarrätten upphäver den överklagade domen och överlämnar handlingarna i målet till Riksförsäkringsverket för handläggning. - Riksförsäkringsverket anhöll om prövningstillstånd och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och visa målet åter till kammarrätten för prövning i sak. Till stöd för sin talan anförde verket i huvudsak följande. Enligt 15 § lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. skulle, i fråga om beslut i ärende som omfattas av förordnande enligt lagen (1973:60) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m.m. (YFL), efter utgången av år 1978 bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) om ändring av beslut samt talan mot försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts beslut ha motsvarande tillämpning. Enligt 20 kap. 11 § första meningen AFL, i dess i detta mål aktuella lydelse, fick beslut av en allmän försäkringskassa i ärende om försäkring enligt samma lag överklagas hos länsrätten genom besvär. Kammarrättens beslut grundade sig på ett grovt förbiseende av gällande bestämmelser om överklagande av försäkringskassas beslut angående ersättning enligt YFL. Det var vidare uppenbart att om kammarrätten inte förbisett dessa bestämmelser Bengt N:s talan skulle ha prövats i sak. Det förelåg därför synnerliga skäl till prövning av Riksförsäkringsverkets talan. - Regeringsrätten (1996-12-12, Brink, Wadell, von Bahr, Baekkevold, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner med stöd av 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) att synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd föreligger.-Bengt N. råkade den 9 september 1976 ut för ett olycksfall i arbetet varvid han fick en s.k. pisksnärtsskada. Han har i det ärende om ersättning för yrkesskada vari Malmöhus läns allmänna försäkringskassa meddelat beslut den 16 juli 1993 yrkat att visst sjukfall med början den 22 oktober 1991 skulle godkännas som recidiv av olycksfallet den 9 september 1976. - Eftersom det påtalade skadefallet inträffade före den 1 juli 1977 skall enligt punkt 1 i övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring bestämmelserna i lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m.m. (YFL) tillämpas. Enligt lagen (1973:60) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt YFL fick Konungen förordna att allmän försäkringskassa i Riksförsäkringsverkets ställe fick handlägga bl.a. ärende angående sjukpenning eller annan ersättning enligt 11-15 §§ och 18 § YFL. Sådant förordnande meddelades i en kungörelse (SFS 1973:185). Lagen och kungörelsen upphävdes genom lag den 28 april 1977 (SFS 1977:274). Övergångsbestämmelsen till lagen föreskrev dock att de upphävda författningarna fortfarande skulle gälla i fråga om skada som har inträffat före den 1 juli 1977. - Av det anförda följer att Malmöhus läns allmänna försäkringskassa haft behörighet att som första instans meddela beslut i det av Bengt N. hos kassan anhängiggjorda ärendet. - Enligt 15 § lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. skall i fråga om beslut i ärende som omfattas av förordnande enligt lagen (1973:60) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt YFL efter utgången av år 1978 bl.a. bestämmelsen i 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om talan mot allmän försäkringskassas beslut ha motsvarande tillämpning (jfr prop. 1977/78:20 s. 112). Enligt denna bestämmelse, jämförd med 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, skall beslut av allmän försäkringskassa överklagas till länsrätt. Länsrätten i Malmöhus län har således varit rätt forum för överklagande av Malmöhus läns allmänna försäkringskassas beslut den 16 juli 1993. På grund härav skall kammarrättens beslut undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för prövning i sak. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för prövning i sak. (fd II 1996-11-12, Clementz). (Anm. Regeringsråden Baekkevold och Eliason deltog inte i beslutet att meddela prövningstillstånd.)

*REGI

*INST