Upphävd författning

Lag (1978:28) om försäkringsöverdomstolen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-01-26
Ändring införd
SFS 1978:28 i lydelse enligt SFS 1995:797
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försäkringsöverdomstolen är högsta domstol i mål som fullföljs dit från kammarrätt eller från arbetsmarknadsstyrelsen eller som arbetsmarknadsstyrelsen underställer domstolens prövning. Lag (1991:209).

2 §  I Försäkringsöverdomstolen finns en president och minst fyra försäkringsdomare samt minst åtta andra ledamöter. Presidenten och försäkringsdomarna skall vara lagfarna.

[S2]De lagfarna ledamöterna utnämnes av regeringen.

[S3]De icke lagfarna ledamöterna förordnas av regeringen för tre år i sänder. För varje sådan ledamot förordnar regeringen för samma tid en ersättare. När ledighet uppkommer förordnas ny ledamot eller ersättare för den tid som återstår av den tidigare utseddes uppdrag. De icke lagfarna ledamöterna och ersättarna för dem skall ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden eller eljest ha kunskaper av särskilt värde för domstolens arbete. Förordning (1993:573).

3 §  Försäkringsöverdomstolen är domför med fem ledamöter. Av dem skall tre vara lagfarna.

[S2]Domstolen är domför med endast tre ledamöter varav två lagfarna

 1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär avgörande av saken,
 2. vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,
 3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak.

[S3]I de fall som avses i andra stycket är domstolen även domför med tre lagfarna ledamöter.

[S4]Frågor om prövningstillstånd får avgöras av en lagfaren ledamot. Fler än tre lagfarna ledamöter får inte delta.

[S5]Uppkommer i mål fråga av betydelse för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning, får målet hänskjutas till avgörande av Försäkringsöverdomstolen i dess helhet. Därvid skall samtliga ledamöter deltaga i avgörandet, om ej laga hinder möter. Lag (1993:573).

4 §  Vid förfall för lagfaren ledamot i försäkringsöverdomstolen får regeringen förordna vikarie. Regeringen får även förordna om tillfällig förstärkning av försäkringsöverdomstolen, om det behövs för arbetets behöriga gång.

5 § har upphävts genom lag (1991:209).
6 § har upphävts genom lag (1991:209).
7 § har upphävts genom lag (1991:209).
8 § har upphävts genom lag (1991:209).
9 § har upphävts genom lag (1991:209).
10 § har upphävts genom lag (1991:209).

11 §  I fråga om omröstning i försäkringsöverdomstolen gäller bestämmelserna i 16 och 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i hovrätt i tillämpliga delar. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning ledamöterna vid omröstningen skall yttra sig. Lag (1991:209).

Ändrad: SFS 1991:209 (None)
Upphävd: SFS 1991:209 (None)

12 §  Försäkringsöverdomstolen sammanträder på den ort där den har sitt säte. Domstolen får sammanträda på annan ort, om det finns särskilda skäl för detta. Lag (1991:209).

13 §  Ledamot i försäkringsöverdomstolen skall vara svensk medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte tjänstgöra som sådan ledamot eller som föredragande.

[S2]Ledamot och föredragande i försäkringsöverdomstolen skall ha avlagt domared.

[S3]De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i försäkringsöverdomstolen. Lag (1991:209).

14 §  Regeringen får på begäran av försäkringsöverdomstolen förordna särskilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen med utlåtanden. Lag (1991:209).

15 §  Vid försäkringsöverdomstolen skall finnas kansli. Lag (1991:209).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen

Lag (1982:121) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Lag (1982:535) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Lag (1986:147) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. Äldre bestämmelser i 5 § tillämpas fortfarande för den som har utnämnts till försäkringsrättsråd eller förordnats till försäkringsrättsassessor före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:73
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:618) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall med tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen förrättas av de landsting och kommunfullmäktige som nyvalts under detta år.
  Omfattning
  ändr. 8-10 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1292) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Lag (1988:1330) om ändring i lagen (1988:618) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 9 § i 1988:618
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:370) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

Lag (1990:453) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om nämndemän som valts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:71
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:209) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. För mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts i försäkringsdomstol gäller äldre bestämmelser med följande undantag:
   1. Den som enligt 5 § andra stycket är chef för försäkringsrätt leder arbetet vid domstolen under presidenten i den kammarrätt som regeringen bestämmer.
   2. Med ledamot som avses i 7 § första stycket första meningen jämställs lagfaren ledamot av kammarrätt eller länsrätt.
  3. Regeringen får bestämma att mål som anges i 2 skall överlämnas från försäkringsrätt till kammarrätt för prövning.
  4. Den som vid ikraftträdandet är nämndeman i en försäkringsrätt är för återstoden av tjänstgöringstiden också nämndeman i en kammarrätt eller en länsrätt i enlighet med vad som närmare beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80
  Omfattning
  upph. 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 5, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 11, 12, 13, 14, 15 §§,
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:209

Lag (1993:573) om ändring i lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt eller Arbetsmarknadsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:372
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:574) om upphävande av lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Mål som inte avgjorts av Försäkringsöverdomstolen före upphävandet skall överlämnas till Regeringsrätten för prövning.
  3. I mål som har avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1993 eller av försäkringsrätt före den 1 juli 1992 skall Regeringsrätten, utöver vad som gäller enligt 36 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddela prövningstillstånd om det finns anledning att ändra det slut som kammarrätten eller försäkringsrätten har kommit till. Lag (1995:797).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:372, Prop. 1992/93:215, Bet. 1992/93:JuU33
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:797) om ändring i lagen (1993:574) om upphävande av lagen (1978:28) om Försäkringsöverdomstolen

Förarbeten
Rskr. 1994/95:411, Prop. 1994/95:189, Bet. 1994/95:LU31
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1993:574