RÅ 1996 not 301

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, som avslagit en begäran om utlämnande av vissa protokoll med provresultat, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att lämna ut handlingarna

Not 301. Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås stad ang. utlämnande av allmän handling. - Kammarrätten i Stockholm fann i dom den 17 juni 1996 att nämnden var skyldig att lämna ut vissa efterfrågade protokoll med provresultat avseende livsmedel. - Nämnden överklagade domen. -Regeringsrätten (1996-12-30, Björne, Tottie, Swartling, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att annan än sökanden ej är behörig att föra talan mot beslut som där avses samt att talan ej får föras mot beslut, enligt vilket allmän handling skall utlämnas utan inskränkande förbehåll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger därför ej föra talan mot kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Miljö- och hälsoskyddsnämndens talan. (fd I 1996-12-10, Waas)

*REGI

*INST