RÅ 1996 not 306

Överklagande av Martin G. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988

Not 306. Överklagande av Martin G. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988. - I besvär som kom in den 27 februari 1990 yrkade Martin G. avdrag för underskott av rörelse med 46 343 kr. - Länsrätten i Stockholms län avvisade den 12 november 1992 besvären med följande motivering: Besvären har kommit in efter den i 76 § taxeringslagen föreskrivna ordinarie besvärstidens utgång. För prövning i särskild ordning enligt 100 § 6) och 7) taxeringslagen (1956:623) krävs bl.a. att skattskyldig till följd av felaktighet i deklaration har taxerats till väsentligt högre belopp än vad som svarar mot hans inkomst eller förmögenhet eller kan åberopa omständighet eller bevis som skulle ha medfört väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxeringen. Förutsättning är dock att talan grundas på omständighet varom kännedom saknats vid fastställandet av taxering och att det är ursäktligt att omständigheten inte åberopats tidigare. - Kravet på ursäktlighet innebär att det skall anses ursäktligt att den skattskyldige inte redan i deklarationen eller en ordinarie process har fört fram de nya omständigheter eller bevis det är frågan om. Martin G. har anfört bl.a. att underskottet hänför sig till KB Linde Leasa. Bolaget var överlämnat till ackordcentralen, vilket inte var känt för honom vid årsskiftet 1987/1988. Själva ackordet betalades ut den 20 juni 1988. Länsrätten finner inte att vad Martin G. anfört kan anses tillräckligt för att ursäktlighetskriteriet skall anses uppfyllt. Besvären skall således inte upptas till prövning. - I överklagande vidhöll Martin G. sitt yrkande och anförde bl.a. följande. Eftersom KB Linde Leasa var föremål för ackord och räkenskapshandlingarna därmed var överlämnade till ackordscentralen, bedömde han att tidpunkten för ackordsuppgörelsen den 20 juni 1988 var det som bestämde när resultatet skulle deklareras. Besked om att avdraget hade gjorts vid fel taxering erhöll han först den 9 augusti 1989. - Kammarrätten avslog överklagandet i beslut den 31 oktober 1994. - Martin G. fullföljde sin talan. -Regeringsrätten (1996-12-30, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner ej skäl att meddela prövningstillstånd. - Beträffande målet i sak antecknar Regeringsrätten att Skattemyndigheten i Stockholms län under målets handläggning i kammarrätten har uttalat att myndigheten efter vad som numera anförts anser att avdragsgillt underskott av rörelsen föreligger. - Regeringsrätten finner med hänsyn härtill och till övriga omständigheter i målet att det finns synnerliga skäl att pröva Martin G:s inkomsttaxering 1988 på nytt. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande såvitt avser frågan om Martin G:s rätt till besvär i särskild ordning står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Martin G:s inkomsttaxering 1988 och förordnar att målet skall tas upp till prövning av Länsrätten i Stockholms län. (fd I 1996-12-04, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST