RÅ 1996 not 32

Beräkning av underlag vid arbetsgivarinträde (resning)

Not 32. Ansökan av Kalmar kommun om resning i mål ang. arbetsgivaravgifter. - I två särskilda beslut den 2 november 1989 lämnade Lokala skattemyndigheten i Kalmar fögderi kommunens yrkande om nedsättning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåren 1985 resp. 1986 utan bifall. Hos Länsrätten i Kalmar län vidhöll kommunen sin talan om nedsättning av arbetsgivaravgifter för nämnda år. Enligt beslut den 29 maj 1991 lämnade länsrätten kommunens talan utan bifall. Sedan kommunen överklagat till Kammarrätten i Jönköping avslog kammarrätten överklagandet genom dom den 19 december 1994. - I ansökningen yrkade kommunen resning i målen om arbetsgivaravgifter för utgiftsåren 1985 och 1986. Till stöd för ansökningen anförde kommunen att Regeringsrätten tidigare beviljat resning i ett mål som i allt väsentligt var identiskt (mål nr 33711990) med det förevarande. - Riksskatteverket hemställde att ansökningen skulle avslås. -Regeringsrätten (1996-02-14, Björne, Werner, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är ostridigt att arbetsgivarinträde enligt 3 kap. 6 § tredje stycket lagen om allmän försäkring gäller för kommunen. Denna har därför enligt nämnda bestämmelse och 4 kap. 20 § samma lag rätt att uppbära arbetstagares sjukpenning och föräldrapenning. Enligt 2 kap. 4 § 3 lagen (1981:691) om socialavgifter skall vid bestämmande av avgiftsunderlaget bortses från den del av kommunens ersättning till anställda som motsvarar sjukpenning och föräldrapenning som tillkommit arbetstagarna. Sådant belopp går emellertid in i det avgiftsunderlag som har fastställts för kommunen avseende utgiftsåren 1985 och 1986. Synnerliga skäl att på nytt pröva kommunens underlag för arbetsgivaravgifter för dessa år föreligger därför. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Skattemyndigheten i Kalmar län skall till förnyad behandling uppta ärenden om fastställande av arbetsgivaravgift för kommunen för utgiftsåren 1985 och 1986. (fd II 1996-01-30, Perttu)

*REGI

*INST