RÅ 1996 not 39

Inkomsttaxering, köp och försäljning av andelar i utdelningsbolag, m.m. (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, köp och försäljning av andelar i utdelningsbolag, m.m.)

Not 39. Ansökan av Stig J. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - I sin självdeklaration år 1988 tillgodoförde sig Stig J. vid beräkning av inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet avdrag med 481 384 kr. Beloppet utgjorde ej utnyttjad realisationsförlust från 1987 års taxering avseende köp och försäljning av aktier i Evadon Förvaltnings AB, som var ett s.k. utdelningsbolag. I inkomstslaget kapital redovisade han bl.a. utdelningar om 505 537 kr från bolaget. Taxeringsnämnden taxerade Stig J. i enlighet med deklarationen. Skattemyndigheten överklagade taxeringsnämndens beslut till Länsrätten i Östergötlands län och yrkade bl.a. att hänsyn inte skulle tas till transaktionerna med utdelningsbolaget. Enligt dom den 28 december 1993 fann länsrätten att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet med köp och försäljning av aktier i Evadon Förvaltnings AB och biföll skattemyndighetens yrkande. Han avsåg att överklaga såväl nyssnämnda dom som länsrättens dom avseende den del av transaktionerna med utdelningsbolaget som taxerades år 1987. På grund av missförstånd mellan honom och hans ombud kom endast överklagandet beträffande 1987 års taxering att sändas in. Domen beträffande 1988 års taxering vann därför laga kraft. - I ansökningen yrkade Stig J. att han även beträffande 1988 års taxering skulle taxeras i enlighet med deklarationen såvitt avsåg köp och försäljning av aktier i Evadon Förvaltnings AB samt för uppburen utdelning på aktierna. - Riksskatteverket gjorde i sak inga invändningar mot att transaktionerna med utdelningsbolaget tillmättes vitsord vid taxeringen men hemställde att ansökningen skulle avslås. -Regeringsrätten (1996-02-22, Björne, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i RÅ 1994 ref. 56 antagit rättsgrundsatser för bedömningen av köp och försäljning av andelar i utdelningsbolag. Enligt dessa principer skall transaktioner av det slag som är aktuella i målet godtas skattemässigt. Regeringsrätten finner på grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt att sådant särskilt förhållande föreligger som gör att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning bör därför beviljas och avdrag medges Stig J. för realisationsförlust med 481 384 kr medan han skall beskattas för utdelning från Evadon Förvaltnings AB om 505 537 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer Stig J:s taxeringar år 1988 till följande belopp (beloppen utelämnade här). - (fd II 1996-01-25, Linden). - (Anm. Samma dag och med samma utgång avgjordes en resningsansökan från Gunnar J.)

*REGI

*INST