RÅ 1996 not 4

Inkomsttaxering, ej extraordinära besvär (avslag men resning)

Not 4. Ansökan av Hanne D. AB om resning i mål ang. inkomsttaxering, m.m. - Taxeringsnämnden åsatte år 1989 Hanne Danielsson AB taxering efter skön. - Bolaget överklagade. -Länsrätten i Stockholms län (1992-06-17): Besvärsskrivelsen har kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång. Förutsättningar för prövning av bolagets besvär i särskild ordning har inte visats föreligga. - Länsrätten tar inte upp besvären till prövning. - Bolaget fullföljde sin talan. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-11): Bolagets besvär kan prövas endast om rätt till besvär i särskild ordning enligt 100 § första stycket 6) eller 7) taxeringslagen (1956:623) föreligger. Därvid krävs enligt andra stycket av nämnda paragraf att det framstår som ursäktligt att den skattskyldige för vinnande av riktig taxering inte i annan ordning åberopat den omständigheten eller det bevis varpå han stöder sin extra ordinära besvärstalan. Vad bolaget anfört innebär inte att detta ursäktlighetskrav är uppfyllt. Bolaget har därför inte rätt att anföra besvär i särskild ordning. - Kammarrätten lämnar besvären utan bifall. - Hos Regeringsrätten yrkade bolaget att åsatt taxering skulle undanröjas. I andra hand ansökte bolaget om resning eller återställande av försutten tid. Bolaget anförde i huvudsak följande. Bolagets ägare Hanne D. hade bildat bolaget i februari 1986. Hon hade då varit endast 24 år gammal och inte haft tillräcklig livserfarenhet och kunskap för att framgångsrikt kunna tackla de problem som inträffade. För lånade pengar hade hon renoverat en lokal och inrett ett skönhetscenter. Halva lokalen hade hyrts ut till olika frisörer och terapeuter. I november och december 1987 hade två av frisörerna slutat, vilket medfört oro bland övriga hyresgäster. I februari 1988 hade så en gemensam uppsägning kommit från sex av hyresgästerna, vilket snabbt lett till ekonomiska och andra problem för företaget. Till följd av svårigheterna fick verksamheten senare avvecklas. I augusti 1989 hade innehavaren av den bokföringsbyrå bolaget anlitat avlidit. Efter att flera byråer kontaktats hade bokföringen blivit klar i februari 1990. I september samma år hade bolaget genom sin revisor fått hjälp med att upprätta en deklaration, som givits in till länsrätten i januari 1991. Deklarationen utvisade ett underskott av rörelse om 142 081 kr i stället för det skönsmässigt påförda beloppet, 100 000 kr. - Riksskatteverket anförde att de omständigheter som anförts inte borde ha hindrat bolaget från att i rätt tid fullgöra sin bokförings- och deklarationsskyldighet och att i rätt tid anföra besvär till länsrätten samt att det därmed inte kunde anses föreligga tillräckliga skäl för beviljande av resning eller återställande av försutten tid. I sak motsatte sig inte Riksskatteverket att den ingivna deklarationen lades till grund för taxering och att åsatt taxering undanröjdes. - Regeringsrätten (1996-01-11, Björne, Tottie, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid att det finns synnerliga skäl att pröva bolagets inkomsttaxering på nytt. Bolagets ansökan bör därför bifallas på så sätt att resning beviljas och bolaget påförd inkomsttaxering undanröjs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande i fråga om bolagets rätt till besvär i särskild ordning står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer bolaget åsatt inkomsttaxering 1989. - (Anm. Regeringsrådet Werner deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd). - (fd II 1995-12-13, H. Lundgren)

*REGI

*INST