RÅ 1996 not 52

Rättidsprövning som gjorts av beslutsmyndighet bindande för besvärsmyndighet / Anmälan om ny ägare och utgivare av periodisk skrift för vilken utgivningsbeviset återkallats / Beslutsmyndighets anteckning på överklagandeskrivelsen och efterföljande åtgärder ansågs innefatta rättidsprövning

Not 52. Överklagande av Per N. ang. avvisande av talan beträffande återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift m.m. - Chefen för Justitiedepartementet meddelade i maj 1941 utgivningsbevis för den periodiska skriften "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land". I Patent- och registreringsverkets (PRV) register över periodiska skrifter var Förbundet Röd Ungdom antecknat som ägare och Thomas L. som utgivare av skriften. -PRV (1990-11-05): Förbundet Kommunistisk Ungdom har i ansökan och skrift inkomna 1988-10-31 och 1989-10-25, såsom dessa får förstås, anhållit om återkallelse av utgivningsbeviset för "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land" och att nytt utgivningsbevis utfärdas för "Stormklockan" med Förbundet Kommunistisk Ungdom som ägare. - Av intyg av 1989-10-12 från Kungliga biblioteket (KB) framgår att publikationen "Stormklockan" inte finns registrerad i bibliotekets katalog efter 1986. - KB hörde därefter av sig till PRV med följande tillägg till intyget. Efter intygets utfärdande hade s.k. pliktexemplar för "Stormklockan" fr.o.m. 1986 nr 3 t.o.m. 1989 nr 2 upptäckts i ett oöppnat kuvert. Brevet hade inkommit till KB före intygets utfärdande. Skriften har utkommit under sin fullständiga titel 1977-1982. - I PRV:s register antecknade ägare och utgivare har inte kunnat nås för yttrande. Försändelserna har återkommit till PRV. Enligt Televerkets telefonupplysning finns inte förbundet Röd Ungdom i telefonregistret. I pliktexemplaren för "Stormklockan" har som ansvarig utgivare angivits Lars S. PRV har givit denne tillfälle att yttra sig i ärendet men han har inte hört av sig. - Av utredningen i ärendet framgår att periodiska skriften "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land " inte under något av de två senaste förflutna kalenderåren på särskilda tider utkommit med minst fyra nummer eller häften. Enbart titeln "Stormklockan" finns inte i PRV:s register över periodiska skrifter. För utgivning av skrift under ändrad titel erfordras ansökan därom hos PRV och ett beslut om titeländringen. Vidare kan ägaren och utgivaren inte nås på sedvanligt sätt. Uppgift om adressändring har inte inkommit till PRV. Den utgivare som anges på pliktexemplaren är inte anmäld till PRV. Skriften måste därför anses sakna ägare och behörig utgivare. PRV återkallar därför utgivningsbeviset för "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land" med stöd av 5 kap. 6 § 1 st. 2, 3 och 5 pp. tryckfrihetsförordningen (TF). - Enligt 5 kap. 7 § TF må dock inte innan två år förflutit från denna dag, utan medgivande från skriftens ägare utgivningsbevis utfärdas för annan skrift, vars titel företer sådan likhet med nu ifrågavarande skrifts titel att förväxling lätt kan ske. - I en skrivelse som kom in till PRV den 18 september 1991 anmälde Per N. byte av ägare och utgivare av den periodiska skriften "Stormklockan". - PRV (1991-10-10): PRV återkallade genom beslut 1990-11-05 utgivningsbeviset för "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land". På grund härav avvisar PRV anmälningarna om byte av ägare och utgivare. - Hos Patentbesvärsrätten yrkade Per N. att PRV:s båda beslut skulle omprövas. - Patentbesvärsrätten (1992-10-05, Linder och Henningsson; Lindqvist var skiljaktig) avvisade Per N:s talan rörande återkallelsen av utgivningsbeviset och ändrade inte PRV:s avvisningsbeslut. Som skäl anfördes: Per N. har inkommit till Patentbesvärsrätten med en besvärsskrift i vilken han vänder sig mot PRV:s handläggning av de ärenden i vilka ovannämnda beslut getts. Ehuru skriften efter sin ordalydelse närmast utgör besvär över återkallelsebeslutet finner Patentbesvärsrätten att den måste uppfattas även som ett överklagande av avvisningsbeslutet. - Besvären över återkallelsebeslutet har inkommit först lång tid efter den tidpunkt besvärsfristen för beslutet löpt ut. Den prövning att den gemensamma besvärsskriften inkommit i rätt tid, som PRV enligt anteckning på skriften gjort, kan därför endast förstås som avseende beslutet den 10 oktober 1991, och endast besvären beträffande detta beslut kan nu upptas till prövning. - Patentbesvärsrätten finner inte skäl att ändra avvisningsbeslutet. - I Regeringsrätten yrkade Per N. omprövning av Patentbesvärsrättens dom. - Regeringsrätten (1996-03-18, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, Werner, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § i den numera upphävda men för målets prövning fortfarande tillämpliga lagen (1977:1016) med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område skulle talan mot ett vart av PRV:s beslut den 5 november 1990 och den 10 oktober 1991 föras genom besvär hos Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet. Med beaktande av mellankommande helg var således sista dagen för överklagande av återkallelsebeslutet den 7 januari 1991. För avvisningsbeslutet var sista dagen den 10 december 1991. Enligt 23 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) skulle skrivelse med överklagande ges in till den myndighet, som meddelat beslutet, dvs. till PRV. - Enligt 24 § första stycket förvaltningslagen skall den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet pröva om överklagandet har kommit i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Något sådant fall, som avses i dessa stycken, föreligger inte såvitt gäller Per N:s överklagande. - I 25 § förvaltningslagen föreskrivs att, om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, den myndighet som har meddelat beslutet skall överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. - PRV får genom att på Per N:s överklagandeskrivelse anteckna "Ink. i rätt tid" och därefter översända skrivelsen tillsammans med övriga handlingar i ärendet till Patentbesvärsrätten anses ha prövat om skrivelsen inkommit i rätt tid. Med hänsyn till skrivelsens innehåll och utformning får denna prövning anses ha innefattat såväl överklagandet av återkallelsebeslutet som överklagandet av avvisningsbeslutet. Då PRV - oaktat skrivelsen i vad den innefattade överklagande av återkallelsebeslutet inkommit för sent - inte avvisat överklagandet i denna del har Patentbesvärsrätten varit bunden av PRV:s rättidsprövning och haft att handlägga Per N:s överklagande också av återkallelsebeslutet som om det inkommit i rätt tid (se prop. 1985/86:80 s. 74; jfr. s. 84). - Med hänsyn till det anförda har Patentbesvärsrätten inte ägt rätt att avvisa Per N:s överklagande av återkallelsebeslutet på den grunden att överklagandet inkommit för sent. Patentbesvärsrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas och målet i denna del visas åter till Patentbesvärsrätten för prövning i övriga hänseenden av Per N:s överklagande i denna del. - Såvitt gäller Per N:s i målet förda talan beträffande de av honom gjorda anmälningarna om ny ägare och ny utgivare av den periodiska skriften "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land" gör Regeringsrätten följande bedömning. - Enligt 5 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) utses utgivare för periodisk skrift av dess ägare. I 4 § i samma kapitel stadgas att det åligger ägare att, då utgivare utsetts, göra anmälan därom hos myndighet som anges i lag. 8 § ålägger ägaren att, om utgivaren ej längre är behörig eller om hans uppdrag eljest kommer att upphöra, genast dra försorg om att ny utgivare utses och att anmälan därom görs hos den angivna myndigheten. - Enligt 5 kap. 5 § TF får periodisk skrift inte utges innan utgivningsbevis utfärdats. Av lagrummet framgår vidare att utgivningsbevis utfärdas på ansökan av ägaren och att sådant bevis inte får utfärdas innan anmälan om utgivare enligt 4 § gjorts. - 7 § i den i målet tillämpliga lagen (1977:1016) med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område föreskriver att det ankommer på PRV att pröva ärenden rörande utgivningsbevis för periodisk skrift och att motta anmälningar beträffande utgivare av sådan skrift. - Som framgått ovan hade PRV återkallat utgivningsbeviset för den periodiska skriften "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land" innan Per N:s anmälningar om ny ägare till och ny utgivare av skriften inkom till PRV. Sedan utgivningsbeviset återkallats kunde utgivning av skriften inte längre ske. Återkallelse av ett utgivningsbevis för en periodisk skrift innebär emellertid inte att äganderätten till skriften upphör. För att efter återkallelsebeslutet kunna få ett gällande utgivningsbevis för skriften, vare sig ett sådant skulle kunna erhållas genom överklagandet av återkallelsebeslutet eller på annat sätt, t.ex. genom ny ansökan därom hos PRV, måste Per N. i egenskap av ny ägare till skriften anmäla till PRV att ny utgivare utsetts.- Mot den angivna bakgrunden hade det ålegat PRV att ta emot Per N:s anmälningar om ny ägare och ny utgivare och att pröva dem i sak. Målet i denna del skall därför visas åter till PRV för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens beslut att avvisa Per N:s överklagande av PRV:s beslut den 5 november 1990, Ub 1390, och visar målet i denna del åter till Patentbesvärsrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten upphäver PRV:s beslut den 10 oktober 1991 och Patentbesvärsrättens dom såvitt den gäller detta beslut och visar målet i denna del åter till PRV för ny behandling av Per N:s anmälningar om byte av ägare till och utgivare av den periodiska skriften "Stormklockan - tidning för arbetande ungdom i stad och på land". (fd I 1996-02-20, Noring)

*REGI

*INST