RÅ 1996 not 57

Ansökan av Otto S. om resning i mål ang. återkallelse av trafiktillstånd

Not 57. Ansökan av Otto S. om resning i mål ang. återkallelse av trafiktillstånd. - Länsstyrelsen i Stockholms län återkallade den 29 januari 1992 Otto S:s trafiktillstånd för gods- och taxitrafik på grund av obetalda skulder. Kammarrätten i Stockholm avslog genom dom den 11 september 1992 Otto S:s överklagande. Regeringsrätten beslutade den 18 februari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Otto S. ansökte om resning. Han anförde därvid bl.a. följande. Han försattes den 26 oktober 1993 i konkurs. Trafiktillstånden upphörde att gälla den 27 december 1993 enligt 13 § yrkestrafiklagen (1988:263). De avfördes ur yrkestrafikregistret. Konkursen var emellertid numera avslutad. -Regeringsrätten (1996-03-21, Dahlman, Sjöberg, Nordborg): Otto S. har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-02-28, Lundgren)

*REGI

*INST