RÅ 1996 not 59

Ansökan av Quick Food i Jönköping AB om resning i ärende ang. antagande av detaljplan

Not 59. Ansökan av Quick Food i Jönköping AB om resning i ärende ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun antog genom beslut den 30 januari 1992 detaljplan för del av kvarteret Vägmötet (Stadsägan 195 N), Ljungarums församling. Quick Food i Jönköping AB, som bedrev verksamhet ca 300 meter från planområdet, hade under samrådstiden framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda genom antagandebeslutet. Bolaget tillställdes enligt 5 kap. 30 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, underrättelse om beslutet med bevärshänvisning. Bolaget överklagade till Länsstyrelsen i Jönköpings län, som genom beslut den 12 mars 1992 avvisade överklagandet. Som skäl härför anfördes att det överklagade beslutet inte kunde anses angå bolaget på ett sådant sätt att det ägde överklaga beslutet. Bolaget, som fick bevärshänvisning till Kammarrätten i Jönköping, överklagade inte länsstyrelsens beslut. - I ansökningen om resning yrkade bolaget att länsstyrelsens beslut skulle upphävas och ärendet visas åter för prövning. Till stöd för sin talan åberopade bolaget bl.a. att länsstyrelsen olagligt avvisat bolagets överklagande samt lämnat felaktig besvärshänvisning. -Regeringsrätten (1996-03-21, Brink, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom den 28 november 1991 (RÅ 1991 ref. 80) funnit att den som enligt 5 kap. 30 § PBL fått underrättelse om beslut att anta en detaljplan och besvärshänvisning har rätt att överklaga beslutet med stöd av 13 kap. 5 § PBL. Länsstyrelsen borde därför inte ha avvisat bolagets överklagande. Vidare borde bolaget ha fått besvärshänvisning till regeringen. Regeringsrätten finner emellertid att vad som förekommit i ärendet inte utgör synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-02-27, Liljeros)

*REGI

*INST