RÅ 1996 not 69

Beslut om avgifter till Sveriges Advokaters Service AB (avvisning) / Avgifter till Sveriges Advokaters Service AB (rättsprövningsärende, avvisning)

Not 69. Ansökan av Ingemar B. om rättsprövning av ett beslut ang. avgifter i advokatverksamhet. - Enligt 8 kap. 1 § rättegångsbalken skall det för riket finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet beslutas av advokatsamfundets fullmäktige men fastställs av regeringen. - I 31 § 1 mom. i stadgarna finns bestämmelser om årliga avgifter som ledamöterna skall erlägga till samfundet. Enligt 31 § 2 mom. skall serviceersättning till Sveriges Advokaters Service AB påföras advokatrörelse avseende däri verksamma jurister med belopp enligt grunder som fullmäktige fastställer för ett kalenderår i sänder. Enligt 31 § 3 mom. kan befrielse från skyldighet att erlägga serviceersättning medges om särskilda skäl finns för det. Enligt 46 § i stadgarna föreligger en skyldighet för advokat som bedriver egen verksamhet att till samfundet ge in revisionsberättelse. - I skrivelse till regeringen den 1 november 1993 anförde Ingemar B. att bestämmelsen i 31 § 2 mom. i stadgarna stred mot grundlagen. Vidare anförde han att den ändring som då var aktuell i 46 § beträffande skyldighet att ge in revisionsberättelse var grundlagsstridig. Ingemar B. hemställde att regeringen skulle dels ta initiativ till beslut att 31 § 2 mom. skulle utgå ur stadgarna och dels vägra att fastställa ändringarna i 46 §. - Regeringen beslutade den 9 juni 1994 att inte vidta någon åtgärd med anledning av Ingemar B:s framställning beträffande 31 § 2 mom. i stadgarna. I ett brev den 6 juli 1994 underrättade regeringskansliet Ingemar B. att regeringen den 9 juni 1994 fastställt ändringar i bl.a. 46 § i stadgarna (SFS 1994:1059). - I ansökningen anhöll Ingemar B. om rättsprövning av regeringens beslut. Till grund för sin talan anförde han bl.a. att bestämmelserna i 31 § 2 mom. och 46 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund stred mot 8 kap.2 och 3 §§regeringsformen. Ingemar B. åberopade som stöd härför vad han anfört i framställningen till regeringen och i skrivelse till Justitiekanslern. -Regeringsrätten (1996-04-01, Dahlman, Berglöf, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, i dess lydelse intill den 1 april 1995, gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Lagen gäller beslut i förvaltningsärenden. Härav framgår att det skall vara fråga om ett beslut i ett särskilt fall. Regeringens beslut i förevarande fall utgörs dels av ett normbeslut dels ett besked om att regeringen inte med anledning av Ingemar B:s framställning vidtar någon åtgärd såvitt avser lagstiftning eller annan normgivning. Sådana beslut är inte beslut i förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning i den mening som avses i rättsprövningslagen. De är således inte av den beskaffenhet att de kan göras till föremål för rättsprövning. Ingemar B:s talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1996-03-06, Olsson)

*REGI

*INST