RÅ 1996 not 87

Ansökan av Kerstin W. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 87. Ansökan av Kerstin W. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 27 april 1989 att inte tillerkänna Kerstin W. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring med motiveringen att hon inte varit utsatt för sådan skadlig inverkan i arbetet som avses i 2 kap. 1 § i lagen. Sedan Kerstin W. begärt omprövning av beslutet med stöd av 8 kap. 12 § lagen om arbetsskadeförsäkring jämförd med 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring fann kassan i beslut den 2 mars 1992 att det tidigare beslutet inte kunde ändras enligt dessa lagrum och avvisade därför hennes talan. I dom den 25 september 1992 lämnade Länsrätten i Stockholms län hennes överklagande av beslutet den 2 mars 1992 utan bifall. Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 6 september 1993 inte länsrättens dom. Försäkringsöverdomstolen beslutade den 14 december 1993 att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Kerstin W:s överklagande dit. Regeringsrätten avslog i beslut den 29 mars 1994 en ansökan av henne om resning. - Kerstin W. ansökte på nytt om resning och yrkade att hon skulle få ersättning för arbetsskada. -Regeringsrätten (1996-04-24, Werner, Swartling, Holstad, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kerstin W. har till stöd för sin ansökan om resning anfört och åberopat i huvudsak samma omständigheter och material som tidigare har varit föremål för såväl försäkringskassans som domstolarnas prövning. - Det har i målet inte framkommit att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Kerstin W:s ansökan skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1996-03-19, G. Mattsson)

*REGI

*INST