RÅ 1996:51

När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har beslutsmyndighetens förnyade prövning ansetts inte böra begränsas till en bedömning av om beslutet varit uppenbart oriktigt och därför skolat ändras med tillämpning av 27 § förvaltningslagen.

Kammarrätten i Stockholm

Enligt beslut den 8 juni 1988 förbjöd Kemikalieinspektionen Colgate- Palmolive AB (bolaget) vid vite av 100 000 kr att saluhålla eller överlåta maskindiskmedlet "Galaxy Ny Lemon" efter den 31 december 1988. Förbudet meddelades med stöd av 16 § lagen (1985:426) om kemiska produkter och överklagades inte. Bolaget begärde i januari 1993 att förbudet skulle omprövas. Till stöd härför åberopade bolaget att ett annat företag tilläts marknadsföra ett maskindiskmedel ,"Finish Lemon", som liknade den produkt som bolaget förbjudits att saluhålla. Saluhållandet av "Finish Lemon" innebar en snedvridning av konkurrensförhållandena på marknaden, eftersom bolaget till följd av det år 1988 fattade beslutet inte hade möjlighet att sälja en produkt som fullt ut kunde konkurrera med "Finish Lemon".

Kemikalieinspektionen (1994-02-18) ändrade inte sitt tidigare beslut samt yttrade: Det ifrågavarande beslutet har vunnit laga kraft och avser Galaxy Ny Lemon, ett frätande maskindiskmedel i flytande form. Inget tyder på att beslutet skulle vara uppenbart oriktigt. Det bör därför inte omprövas enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223). - Maskindiskmedlet Finish Lemon, som bolaget påtalar, är frätande och försett med citrondoft. Till skillnad från Galaxy Ny Lemon och andra frätande produkter som meddelats förbud därför att de är försedda med citrondoft är emellertid Finish Lemon ett pulver. Risken att ett barn förväxlar en flytande produkt, som doftar citron, med saft är tydlig. En liknande förväxlingsrisk finns inte för en pulverformig produkt även om den har citrondoft. Risken för skador av frätande maskindiskmedel för hushållsbruk är dessutom större vid förväxling mellan ett flytande medel och ett drickbart livsmedel än vid förväxling mellan ett pulverformigt medel och något ätligt, t.ex. socker. - Såvitt inpektionen känner till har de flesta tillbud med barns förtäring av maskindiskmedel som rapporterats till Giftinformationscentralen avsett pulverformiga medel, som också är de vanligaste på marknaden. Tillbud har uppstått när barnet kommit åt medlet, eller sådana rester av medlet som blivit kvar i diskmaskinens fack på grund av felfunktion hos maskinen. Kemikalieinspektionen har emellertid hittills inte funnit anledning att meddela förbud mot citrondofttillsats i något sådant medel.

Bolaget anförde besvär hos kammarrätten och yrkade att Kemikalieinspektionens beslut den 8 juni 1988 skulle omprövas och därvid ändras eftersom det var uppenbart oriktigt samt - för det fall detta yrkande inte bifölls - att kammarrätten återförvisade frågan om Finish Lemon till Kemikalieinspektionen för prövning enligt 16 § lagen om kemiska produkter. Till stöd för sin talan åberopade bolaget bl.a. att Kemikalieinspektionens beslut uppenbart stod i strid med artiklarna 11 och 12 i det av Sverige ingångna EES-avtalet. Vidare innebar beslutet enligt bolaget ett åsidosättande av Sveriges internationella förpliktelser rörande fri konkurrens och samhandel.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (1994-11-30, Sundelin, Wijkman, Lundström, referent) yttrade: I 27 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omprövning av förvaltningsbeslut. I lagrummet föreskrivs bl.a. att ett beslut skall ändras om det är uppenbart oriktigt. I förarbetena till bestämmelsen anges att myndigheten normalt inte är skyldig att göra någon mer ingående granskning av ett redan avgjort ärende (prop. 1985/86:80 s. 78). Vidare framgår att ett beslut som meddelas vid omprövning kan överklagas i vanlig ordning (a.a. s. 79). - Av 28 och 24 §§ samma lag framgår följande om överklagande av beslut. Om en beslutsmyndighet jämlikt 27 § förvaltningslagen ändrar sitt beslut så som klaganden begär, förfaller överklagandet. I andra fall skall myndigheten pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och - om så är fallet - överlämna ärendet till högre instans för vidare handläggning. - Kemikalieinspektionen har efter en begäran från bolaget omprövat sitt beslut den 8 juni 1988 i enlighet med bestämmelserna i 27 § förvaltningslagen. Kammarrätten, som delar inspektionens bedömning att det inte framkommit något som visar att beslutet den 8 juni 1988 är uppenbart oriktigt, ändrar inte det nu överklagade beslutet i denna del. Eftersom bolaget inte uttryckligen överklagat beslutet den 8 juni 1988 utan endast begärt omprövning av detta och då beslutet, enligt vad som kan utläsas av handlingarna i målet, redan vid begäran om omprövning hade vunnit laga kraft, saknas skäl för ytterligare åtgärd av kammarrätten.

Vad gäller yrkandet beträffande maskindiskmedlet Finish Lemon finner kammarrätten att bolaget inte kan anses ha talerätt i målet. Yrkandet kan därför inte prövas av kammarrätten.

Bolaget överklagade och yrkade att Kemikalieinspektionens beslut av den 8 juni 1988 skulle omprövas och ändras enär det var uppenbart oriktigt. Bolaget anförde i huvudsak följande. Trots påpekanden från bolaget hade inspektionen inte kunnat påvisa någon som helst saklig grund för sitt beslut i form av vetenskapliga undersökningar eller andra utredningar. Beslutet innebar vidare skadlig konkurrensbegränsning i strid med EG- rätten. Av förarbetena till 27 § förvaltningslagen, som enbart var en minimiregel, framgick att myndigheterna i ökad omfattning förväntades ompröva och ändra felaktiga beslut. Departementschefen betonade att myndigheter som uppmärksammades på felaktiga beslut i ökad utsträckning även borde utnyttja möjligheten att ompröva beslut, i enlighet med de principer om negativ rättskraft som utvecklats i rättspraxis.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1996-05-24, Dahlman, Berglöf, Sjöberg, Rundqvist) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 27 § förvaltningslagen finns bestämmelser om omprövning av förvaltningsbeslut. Bestämmelserna innebär en skyldighet för en myndighet att under de i paragrafen angivna förutsättningarna självmant ändra ett tidigare beslut som myndigheten finner vara uppenbart oriktigt. I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1985/86:80 s. 76) anges att omprövningsskyldigheten skall uppfattas som ett minimikrav och att den alltså inte utgör en uttömmande reglering av i vilka fall en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat beslut. Bestämmelserna i paragrafen är avsedda som ett komplement till de befogenheter att ompröva beslut som myndigheter har enligt principer som iakttas i praxis och som innebär att myndigheterna får göra omprövning också i vissa andra fall än då de är skyldiga att göra det enligt förvaltningslagen.

I doktrinen har framhållits bl.a. följande. Omprövningar utanför paragrafens ram skall ske med beaktande av allmänna principer om rättskraft. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som utbildats i praxis gäller bl.a. att förbud, förelägganden och liknande betungande beslut kan både skärpas och mildras. Finner myndigheten att ett föreläggande inte längre är påkallat, därför att omständigheterna förändrats, kan det återkallas. Även en ändring, som betingas av att myndigheten gjort en ny lämplighetsbedömning, är i princip tillåten (Hellners-Malmqvist, Nya förvaltningslagen, 4:e uppl, s. 341 f, Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 7:e uppl, s. 88).

Med beaktande av det anförda kan det konstateras att det i många fall föreligger en skyldighet för en myndighet som meddelat ett lagakraftvunnet förpliktande beslut att på begäran av den som drabbats av beslutet ompröva detta. En sådan prövning är i princip inte begränsad till frågan om beslutet är uppenbart oriktigt utan avser beslutets riktighet över huvud taget. Prövningsskyldigheten omfattar dock normalt endast de omständigheter som anförts till stöd för framställningen om omprövning i förening med det som i övrigt är allmänt bekant för myndigheten.

Kemikalieinspektionen fann i sitt beslut den 18 februari 1994 med anledning av klagandebolagets begäran om omprövning inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. Därvid hänvisade inspektionen till att Galaxy Ny Lemon är ett maskindiskmedel i flytande form och Finish Lemon ett pulver. Inspektionen framhöll att risken för att ett barn förväxlar en flytande produkt som doftar citron med saft är tydlig men att inspektionen dittills inte funnit anledning att meddela förbud mot citrondofttillsats i pulverformiga maskindiskmedel. Enligt inspektionen fanns det inte något som tydde på att det tidigare beslutet skulle vara uppenbart oriktigt, varför det inte borde omprövas enligt 27 § förvaltningslagen.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Kemikalieinspektionens lagakraftvunna beslut den 8 juni 1988 innebar ett fortfarande verksamt förbud att saluhålla eller överlåta maskindiskmedlet "Galaxy Ny Lemon". Beslutet utgjorde därför ett sådant förpliktande beslut som inspektionen enligt vad som ovan angetts var skyldig att ompröva, när detta begärdes av adressaten för beslutet. Den omprövning som inspektionen vidtog genom sitt beslut den 18 februari 1994 har skett mot bakgrund av vad klagandebolaget anfört hos inspektionen. Med hänsyn till inspektionens uttalade ställningstagande till de båda maskindiskmedlen och då det i övrigt inte klart framgick av omständigheterna att någon ytterligare prövning borde ha skett får inspektionen genom sitt beslut den 18 februari 1994 - oaktat hänvisningen i beslutet till 27 § förvaltningslagen - anses ha omprövat sitt tidigare beslut utan begränsning till frågan om detta framstod som uppenbart oriktigt. Inspektionen har således verkställt en sådan omprövning som det ålegat inspektionen att göra med anledning av klagandebolagets framställning om omprövning.

Vad klagandebolaget anfört till stöd för sin talan efter beslutet den 18 februari 1994 utgör emellertid skäl för att en omprövning av vitesförbudet den 8 juni 1988 inte endast skall omfatta en sådan jämförelse mellan de två diskmedlen som Kemikalieinspektionen gjort, utan också de ytterligare omständigheter som bolaget andragit i kammarrätten och närmare utvecklat i Regeringsrätten. En sådan omprövning bör i första hand ankomma på inspektionen. Anledning föreligger därför att återförvisa målet till inspektionen för denna prövning.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens och Kemikalieinspektionens avgöranden och återförvisar målet till inspektionen för ny handläggning.

Föredraget 1996-04-17, föredragande Perttu, målnummer 6922-1994