RÅ 1997 not 100

Lokalisering av ridanläggning (förhandsbesked, avslag) / Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (rättsprövning) / Förhandsbesked (lokalisering av ridanläggning (rättsprövning, avslag)

Not 100. Ansökan av Bengt L. och Ann Britt L. om rättsprövning av ett förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Byggnadsnämnden i Krokoms kommun (1994-04-20) beslutade att tillåta etablering av en ridanläggning på Hållskaven 1:7 och 1:8 i kommunen med förbehåll att frågan om ridvägarnas sträckningar skulle vara löst genom avtal med berörda markägare innan bygglov kunde ges. - Länsstyrelsen i Jämtlands län (1994-12-15) avslog överklaganden av bl.a. Bengt L. och Ann Britt L. - Sökandena m.fl. fullföljde sin talan och vidhöll därvid i huvudsak vad som tidigare framförts i ärendet. De anförde bl.a. att ridanläggningen borde få en mer central placering i kommunen. De invände vidare mot att tillräckligt skyddsavstånd inte fanns i förhållande till nuvarande och eventuell framtida bebyggelse. De begärde också syn på platsen. - Regeringen (Miljödepartementet, 1995-03-09) avslog överklagandena och anförde bl.a. Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan syn. - - - Vid prövningen av övriga överklaganden gör regeringen följande bedömning. Enligt vad länsstyrelsen redovisat kommer avståndet mellan platsen för det tänkta ridhuset och närmaste bostadshus att var 300-400 meter. Med hänsyn bl.a. härtill och till byggnadsnämndens villkor om att frågan om ridvägarnas sträckningar skall vara löst genom avtal med berörda markägare innan bygglov kan ges, finner regeringen att en lokalisering av en ridanläggning till berörda fastigheter bör kunna godtas. Vid den närmare bygglovsprövning som skall ske skall beaktas bl.a. att aktuella byggnader placeras och utformas så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Regeringen finner därför att klagandenas invändningar mot lokaliseringen inte bör föranleda att förhandsbeskedet ändras. Vad klagandena anfört i övrigt, bl.a. i fråga om jäv, utgör inte heller skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Bengt L. anhöll i en den 7 juni 1995 inkommen skrivelse om Regeringsrättens prövning av regeringens beslut och om anstånd för komplettering av ärendet. I en den 7 juli 1995 inkommen kompletterande skrivelse undertecknad av Bengt L. och Ann Britt L. anhöll båda att Regeringsrätten skulle undersöka "handläggning, jävsförhållanden och rättvisegrunder för i kommunen boende ungdom". De åberopade bl.a. att det förelåg brister beträffande samråd och underlag för beslutet om förhandsbesked, att hänsyn inte tagits till allmänhetens friluftsliv, att allergirisker inte beaktats och att beslutet mest gynnade annan kommuns medlemmar. De vidhöll vad de tidigare anfört i jävsfrågan. I en senare komplettering yrkade de även inhibition och syn. - Regeringsrätten (1997-05-21, Sjöberg, Swartling, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att skrivelserna bör uppfattas som ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut den 9 mars 1995. - Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) skall en ansökan om en sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för det beslut som ansökningen avser. Ann Britt L:s ansökan kom in till Regeringsrätten den 7 juli 1995 och således efter utgången av den föreskrivna tiden. Hennes ansökan kan inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten, som inte finner skäl att hålla syn på stället, gör med anledning av Bengt L:s ansökan följande bedömning. - Enligt 1 § rättsprövningslagen skall Regeringsrätten pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Bengt L. har inte visat att de myndigheter som har fattat beslut i ärendet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i bygglovsärenden eller att det vid handläggningen av ärendet har förekommit något fel. I det sagda ligger bl.a. att Bengt L. inte har visat fog för den hos länsstyrelsen gjorda jävsinvändningen samt att regeringens beslut inte strider mot de bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. som skall tillämpas i ärenden om förhandsbesked. Det framgår heller inte klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Ann Britt L:s ansökan och avslår yrkandet om syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-04-29, Sandbäck)

*REGI

*INST