RÅ 1997 not 113

Ändrad praxis i patentmål inte skäl för resning (avslag)

Not 113. Ansökan av Per Martin P. och Rune S. om resning i mål om patent. - Patent- och registreringsverket beslutade den 18 maj 1983 att avslå en patentansökan av Per Martin P. och Rune S. De överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten, som i beslut den 9 november 1984 lämnade deras besvär utan bifall. Sedan Per Martin P. och Rune S. fullföljt sin talan, beslutade Regeringsrätten den 5 oktober 1987 att inte bifalla besvären. - Per Martin P. Rune S. ansökte om resning i målet. De yrkade att Regeringsrätten med beviljande av resning skulle pröva deras patentansökan på nytt och därvid bevilja ansökningen, alternativt att målet skulle återförvisas till behörig lägre instans för fortsatt handläggning på grundval av de till Regeringsrätten inlämnade patentkraven. Till stöd för sin resningsansökan anförde de i huvudsak följande. Det europeiska patentverket (EPO) hade enligt beslut i Besvärsinstansen den 6 juli 1994 ansett deras uppfinning patenterbar. Patent hade även beviljats i Danmark och Norge. Den praxis som kommit till uttryck inom EPO skall enligt vad Regeringsrätten uttalat i avgörandet RÅ 1990 ref. 84 beaktas i den interna rättstillämpningen, inom ramen för vad som är förenligt med den svenska patentlagen. Vid tidpunkten för målets avgörande i Regeringsrätten år 1987 var EPO:s praxis på området utvecklad sedan i vart fall två år tillbaka. Om Regeringsrätten hade följt denna praxis hade Per Martin P:s och Rune S:s svenska patentansökan beviljats. -Regeringsrätten (1997-06-09, Swartling, Holstad, Nordborg, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ändrad praxis - som i förevarande mål kommit till uttryck i Regeringsrättens avgörande RÅ 1990 ref. 84 - utgör inte i sig skäl för att bevilja resning. Inte heller i övrigt har Per Martin P. och Rune S. visat att det föreligger skäl för resning. Resningsansökningen kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-05-13, Lénberg Karlsson)

*REGI

*INST