RÅ 1997 not 114

Bygglov upphävt av regeringen eftersom frågan om bygglov borde prövas inom ramen för en detaljplaneprövning (avslag)

Kammarrätten i Göteborg

Not 114. Ansökan av Rune L, Anna L. och Mikael L. om rättsprövning av beslut i fråga om bygglov. - Byggnadsnämnden i Tanums kommun beslutade den 24 januari 1995 att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad och ändrat användningssätt av ladugård till servicebyggnad för camping på Åsleröd 3:3 i kommunen. Sedan byggnadsnämndens beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 14 juni 1995 att avslå överklagandena. - Torsten W. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut hos Kammarrätten i Göteborg. De anförde att den aktuella ombyggnaden utgjorde ett led i planerna på att anlägga en campingplats på Åsleröd 3:3 En campingverksamhet var en förutsättning för att kunna använda servicebyggnaden samtidigt som serviceanläggningen var nödvändig och ett krav för att en camping skulle kunna få bedrivas. Både campingen och nu aktuellt ärende borde därför ha prövats samtidigt. Det var själva campingverksamheten med många gäster och transporter till och från området som genererade betydande olägenheter för de omkringboende. Det var omöjligt att enbart tala om servicebyggnadens konsekvenser utan dessa måste ses i sammanhang med frågan om campingen fick etableras. - Kammarrätten överlämnade genom beslut meddelat den 29 maj 1996 ärendet med eget yttrande till regeringen för prövning. - Hans W. m.fl. samt sökandena kom in med skrivelser. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1996-12-12): Regeringen beslutade den 19 oktober 1995 att upphäva ett beslut av Byggnadsnämnden i Tanums kommun om förhandsbesked avseende campingplats på Åsleröd 3:3. Regeringen ansåg att lokaliseringen av campinganläggningen och regleringen av dess utformning borde ha prövats genom detaljplan. - Av ansökan om bygglov och av byggnadsnämndens beslut i aktuellt ärende framgår att bygglovet gäller en servicebyggnad för camping på Åsleröd 3:3. Beslutet innehåller ingen hänvisning till nämndens beslut om förhandsbesked för campingplatsen och får anses innefatta även ett ställningstagande till lämpligheten av en campingverksamhet som sådan. Med hänsyn till förhållandena i ärendet och till regeringens tidigare beslut anser regeringen att även frågan om anordnandet av servicebyggnaden bör prövas inom ramen för detaljplaneprövningen avseende en campinganläggning. Byggnadsnämndens beslut bör därför upphävas. - Sökandena anhöll om rättsprövning av regeringens beslut. De anförde bl.a. att regeringen uppenbarligen inte fäst något avseende vid länsstyrelsens beslut. Regeringen hade endast tagit hänsyn till klagandenas argumentering. Det verkliga förhållandet var att det av kommunen beviljade bygglovet hittills utnyttjats till att bygga om en del av ladugårdsbyggnaden till vandrarhem med därtill hörande köks- och hygienutrymmen. Köks- och hygienutrymmena var inte dimensionerade för att betjäna den planerade campinganläggningen. Härför krävdes, förutom ombyggnad av återstoden av ladugården, också en särskild servicebyggnad. Det framgick av den upprättade detaljplanen, som för närvarande prövades av länsstyrelsen. Regeringens beslut, som enbart talar om servicebyggnad och som kopplade byggnaden i nuvarande skick till den planerade campinganläggningen, vilade således på felaktiga förutsättningar. Den genomförda ombyggnaden omfattades inte av detaljplanekravet i 5 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10, PBL) och regeringens beslut stred därför mot 8 kap. 12 § samma lag. Slutligen anhöll sökandena att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition så att byggnaden åter kunde utnyttjas som vandrarhem i avvaktan på Regeringsrättens slutliga beslut. - Regeringsrätten (1997-06-09, Brink, Tottie, Werner, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 1 kap. 6 § PBL skall mark för att få användas för bebyggelse vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. En lämplighetsprövning skall omfatta inte enbart platsen för enskilda byggnader utan även hela områden som tas i anspråk för bebyggelse. Begreppet bebyggelse innefattar därvid bl.a. vägar, parker och lekplatser samt anläggningar som ligger i direkt anslutning till bebyggelsen (se Didón m.fl. Plan- och bygglagen 1:16). - Under vilka förutsättningar lämplighetsprövningen skall ske genom upprättande av detaljplan - och inte enbart i ärenden om bygglov eller förhandsbesked - anges i 5 kap. 1 § första stycket PBL. Bestämmelserna är enligt andra stycket tillämpliga såväl i fråga om byggnader som i fråga om andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna - såsom när det gäller campingplatser - kräver bygglov enligt 8 kap. 2 § PBL. Detaljplan skall upprättas bl.a. för bebyggelse som skall förändras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang (5 kap. 1 § första stycket 3). - I 8 kap. 12 § PBL anges att ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas bl.a. om åtgärden inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 §. - Av handlingarna framgår att det av regeringen avgjorda ärendet avsåg en ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad och ändrat användningssätt av ladugård till servicebyggnad för camping på sökandenas fastighet. Sambandet med den av detaljplaneläggning beroende campingplatsen framstår således klart. Detta samband rubbas inte av den omständigheten att sökandena i ärendet hos regeringen förklarat sig inte ämna utnyttja bygglovet fullt ut utan - i avvaktan på detaljplanen - endast ändra ladugårdsbyggnadens användning till vandrarhem. - På grund av det anförda finner Regeringsrätten inte visat att regeringens beslut står i strid med bestämmelserna i 8 kap. 12 § PBL. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-05-13, Bergquist)

*REGI

*INST