RÅ 1997 not 115

Ansökan om resning i mål om arbetsskadeersättning som avgjorts av försäkringskassa överlämnad till kammarrätten / Ansökan om återställande av försutten tid i mål om arbetsskadeförsäkring som avgjorts av försäkringskassa överlämnad till kammarrätten

Not 115. Ansökan av Tord P. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa beslöt den 11 april 1994 att avslå Tord P:s yrkande om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Beslutet delgavs honom den 13 april 1994. I en skrivelse som kom in till försäkringskassan den 21 augusti 1995 överklagade han beslutet. Genom beslut den 15 september 1995 avvisade försäkringskassan överklagandet som för sent inkommet. Tord P. överklagade avvisningsbeslutet och uppgav därvid bl.a. att han på grund av sjukdom inte hade varit kapabel att komma in med överklagandet i tid. I beslut den 22 november 1995 avslog Länsrätten i Västernorrlands län överklagandet. Tord P. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Sundsvall som den 19 juni 1996 beslöt att inte meddela prövningstillstånd. Efter överklagande av Tord P. beslöt Regeringsrätten den 3 december 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse den 16 december 1996 anförde Tord P. i huvudsak följande. Besluten i målet har grundats på ett första läkarutlåtande från företagshälsovården utan hänsyn till vad han själv skrivit. Han godtar inte besluten, som kan betecknas som en total överkörning av en sjuklig individ i dåvarande tillstånd. Han anser att målet avgjorts på svaga grunder. -Regeringsrätten (1997-06-10, Swartling, Holstad, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Tord P:s skrivelse får i första hand uppfattas som en ansökan om resning. Sakfrågan om ersättning enligt LAF har slutligt avgjorts av försäkringskassan genom kassans beslut den 11 april 1994 medan frågan om avvisning på grund av för sent överklagande av detta beslut slutligt avgjorts av länsrätten. Oavsett om ansökningen skall anses rikta sig mot det ena eller det andra av dessa avgöranden, ankommer det enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar på kammarrätten att pröva ansökningen. - Skrivelsen kan möjligen också - särskilt om den sammanställs med vad Tord P. i underinstanserna anfört om orsaken till dröjsmålet med att överklaga försäkringskassans beslut den 11 april 1994 - uppfattas som en ansökan om återställande av den försuttna tiden för att överklaga detta beslut. Även en sådan ansökan skall, på grund av bestämmelsen i 8 § första stycket 5 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsätten avvisar Tord P:s ansökan och överlämnar hans skrivelse till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd I 1997-05-13, Nielsen)

*REGI

*INST