RÅ 1997 not 131

Ansökan av Zewar A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 131. Ansökan av Zewar A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk överlämnade genom skrivelse den 13 januari 1995 enligt 7 kap. 11 § andra stycket 2 utlänningslagen (1989:529) ansökningar från Zewar A. och hans hustru May A. om uppehålls- och arbetstillstånd för sig samt om uppehållstillstånd för makarnas tre barn. - Säkerhetspolisen avstyrkte i yttranden till regeringen bifall till Zewar A:s ansökan. - Regeringen (Utrikesdepartementet) beslutade den 19 juni 1997 att avslå Zewar A:s egen ansökan samt att han skulle utvisas enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen. Vidare förbjöds han enligt 7 kap. 5 § andra stycket och 11 § fjärde stycket samma lag att återvända till Sverige före viss tidpunkt utan tillstånd av Invandrarverket. - Regeringen beviljade i samma beslut övriga sökande permanenta uppehållstillstånd av humanitära skäl. - Zewar A. ansökte om resning i det av regeringen avgjorda ärendet och yrkade att regeringens beslut skulle inhiberas. Till stöd för ansökningen åberopade han dels att regeringens beslut stred mot bestämmelserna i 11 kap. 1 § utlänningslagen om muntlig handläggning, dels att beslutet stred mot artiklarna 3, 6 och 8 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.-Regeringsrätten (1997-06-26, Werner, von Bahr, Baekkevold, Eliason, Hulgaard): Zewar A. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva hans sak på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-06-25, Hedin)

*REGI

*INST