RÅ 1997 not 146

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 146. Ansökan av Olle P. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun beslutade den 30 mars 1995 att anta detaljplan för småbåtshamn i Sunnansjö, Delsbo, i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 8 juni 1995 att avslå överklagandena. - Olle P. m.fl. överklagade länssstyrelsens beslut. De anförde bl.a. att småbåtshamnen skulle komma att förfula omådet samt ge upphov till bullerstörningar m.m. De pekade vidare på brister i ärendets handläggning och begärde att besök på platsen skulle göras innan beslut fattades. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-01-30): Skälen för regeringens beslut. Margit Ö., Olle P. samt Kerstin och Ingmar G. har inte överklagat byggnadsnämndens beslut att anta planen till länsstyrelsen. Regeringen prövar därför överklagandet på talan av övriga klagande. - Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan särskild besiktning på platsen. Vid prövningen av invändningarna mot planen finner regeringen att den aktuella planen, som bl.a. medgett att en småbåtshamn med högst 22 platser anordnas, inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att den av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Regeringen avslår överklagandet. - Sökandena ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. De yrkade också inhibition. Till stöd för sin talan anförde sökandena i huvudsak följande. Detaljplanen var framtagen och beslutad av byggnadsnämnden utan att de som grannar givits tillfälle till samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsnämnden hade ej heller velat tillmötesgå deras begäran om gemensamt besök på platsen. Att endast få yttra sig skriftligen över förslag men inte få träffa, bemöta invändningar från och diskutera med beslutsfattare och/eller motpart kunde inte kallas samråd. - Regeringsrätten (1997-07-25, Werner, von Bahr, Baekkevold, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Olle P:s, Kerstin G:s och Ingmar G:s talan har avvisats av regeringen eftersom de inte hade överklagat byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Regeringens beslut i detta avseende kan inte anses strida mot någon rättsregel. - Beträffande övriga sökandes talan framgår av handlingarna att sökandena har beretts tillfälle till samråd om planförslagen. I 5 kap. 20 § plan- och bygglagen föreskrivs inte någon viss form för samrådet (jfr prop. 1985/86:1 s. 137). Mot bakgrund härav kan sökandena inte anses ha visat att det vid samrådet om planen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången av ärendet. - Vad sökandena anfört innebär alltså inte att någon rättsregel åsidosatts. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd Ia 1997-06-25, Sandbäck)

*REGI

*INST