RÅ 1997 not 147

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)

Not 147. Ansökan av Rebecka M. om resning i mål ang. vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Länsrätten i Kronobergs län beslöt i dom den 6 juli 1993 att Rebecka M:s dotter Alina skulle beredas vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Rebecka M. överklagade domen men Kammarrätten i Jönköping avslog överklagandet genom dom den 23 september 1993. Regeringsrätten beslöt den 2 november 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - Rebecka M. ansökte om resning med yrkande att kammarrättens dom skulle undanröjas och "fortsatt vård enligt LVU inhiberas". Till stöd för ansökningen åberopade hon bl.a. intyg den 24 juni 1996 från Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg angående Alina M:s utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd. Vidare åberopade hon vissa journalblad till styrkande av dels att hon i slutet av maj 1993 led av en tillfällig reaktiv psykos på grund av omhändertagandet av dottern, dels att hon var fullt psykiskt frisk. Hon ville också förebringa muntlig bevisning genom vittnesförhör med två angivna läkare. Hon hävdade att något beslut om vård enligt LVU inte skulle ha fattats om de i ansökningen åberopade omständigheterna hade varit kända vid omhändertagandet av Alina. - Regeringsrätten avslog genom beslut i protokoll den 18 december 1996 yrkandena om inhibition och muntlig förhandling. -Regeringsrätten (1997-07-28, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Det mål som ansökningen om resning avser gällde frågan om Alina M. på grund av de förhållanden som rådde vid tiden för målets avgörande skulle beredas vård enligt LVU. Vad som nu skall bedömas är om det finns synnerliga skäl att på nytt pröva den frågan. Prövningen i resningsmålet omfattar däremot inte frågan om förhållandena numera är sådana att förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU föreligger. - Länsrättens och kammarrättens beslut om vård grundades huvudsakligen på bedömningen att Alina M. hade ett särskilt stödbehov som inte hade kunnat tillgodoses av Rebecka M. och att förhållandena i hemmet med hänsyn härtill var sådana att det vid tiden för avgörandena fanns en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skulle skadas. Det som till stöd för resningsansökningen anförts om barnets utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd samt om Rebecka M:s hälsotillstånd ställer inte den av domstolarna bedömda frågan i en sådan ny dager att det finns synnerliga skäl att pröva den på¨nytt. Inte heller i övrigt har tillräckliga skäl för resning visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1997-07-15, M. Larsson)

*REGI

*INST