RÅ 1997 not 148

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (avslag)

Not 148. Ansökan av Pia H. om resning i mål ang. vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Länsrätten i Stockholms län beslöt den 30 november 1992 att bereda Pia H:s son Christoffer vård enligt LVU. Enligt dom den 22 februari 1993 avslog Kammarrätten i Stockholm Pia H:s överklagande. - Pia H. ansökte om resning. Vidare yrkade hon att allmän rättshjälp skulle beviljas och att Peter Klevius skulle förordnas som biträde. -Regeringsrätten (1997-07-28, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Det mål som ansökningen om resning avser gällde frågan om Pia H:s son på grund av de förhållanden som rådde vid tiden för målets avgörande skulle beredas vård enligt LVU. Vad som nu skall bedömas är om det finns synnerliga skäl att på nytt pröva den frågan. Prövningen i resningsmålet omfattar däremot inte frågan om förhållandena numera är sådana att förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU föreligger. - Det som anförts till stöd för resningsansökningen ställer inte den av domstolarna bedömda frågan i en sådan ny dager att det finns synnerliga skäl att pröva den på nytt. Ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Skäl att bevilja Pia H. allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår såväl resningsansökningen som ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1997-07-15, M. Larsson)

*REGI

*INST