RÅ 1997 not 156

Ansökan av Sune J. om resning i ett ärende ang. arbetsskadeförsäkring

Not 156. Ansökan av Sune J. om resning i ett ärende ang. arbetsskadeförsäkring. - Kronobergs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 7 juni 1990 att inte tillerkänna Sune J. ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i anledning av en anmälan om arbetsskada i form av psykiska besvär. Försäkringsrätten för Södra Sverige avslog i dom den 13 april 1992 Sune J:s överklagande dit. I beslut den 2 december 1994 meddelade Försäkringsöverdomstolen inte prövningstillstånd i målet rörande sökandens överklagande dit. - I ansökning anhöll Sune J. om resning. Han åberopade ett i målet inte tidigare prövat psykologutlåtande den 27 november 1994 av psykologkonsult Ingrid V. Andersson i Växjö och anförde bl.a. att utlåtandet styrkte att han varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet i form av en blandning av extrem stress och mobbing samt att denna stress och mobbing orsakat hans besvär. -Regeringsrätten (1997-09-25, Brink, Tottie, Holstad): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sune J. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-09-04, Grip)

*REGI

*INST