RÅ 1997 not 164

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Länsstyrelse, som avslagit begäran om utlämnande av allmänna handlingar, hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i saken (2 kap. 15 § TF, 15 kap. 7 § sekretesslagen

Not 164. Överklagande av Länsstyrelsen i Skaraborgs län ang. utlämnande av allmän handling. - Med hänvisning till 7 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) avslog Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 april 1997 en ansökan från Catharina S. om att få ta del av 41 anmälningar mot socialtjänsten i länet. Catharina S. överklagade beslutet. -Kammarrätten i Jönköping (1997-06-06, Lihuvudh, Hellström, Rosén) anförde att det ankom på länsstyrelsen att företa en mer ingående prövning av vilka uppgifter i handlingarna som kunde lämnas ut efter avidentifiering och visade målet åter till länsstyrelsen för ny behandling. - Länsstyrelsen överklagade kammarrättens dom. - Regeringsrätten (1997-10-01, Björne, Sjöberg, Swartling, Lindstam): Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av allmän handling föra talan mot beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller eljest förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att endast sökanden är behörig att föra talan mot beslut som där avses. Länsstyrelsens överklagande kan därför inte prövas. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1997-09-03, Waas)

*REGI

*INST